Language of document : ECLI:EU:F:2011:41

SENTENZA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU TAL-UNJONI EWROPEA (It-Tielet Awla)

13 ta’ April 2011 (*)

“Servizz pubbliku — Membru tal-persunal temporanju — Tiġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat — Klassifikazzjoni mill-ġdid tal-kuntratt għal żmien determinat f’kuntratt għal żmien indeterminat — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg”

Fil-Kawża F-105/09,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat skont l-Artikolu 270 TFUE, applikabbli għat-Trattat KEFA skont l-Artikolu 106a tiegħu,

Séverine Scheefer, membru tal-persunal temporanju tal-Parlament Ewropew, residenti fil-Lussemburgu (il-Lussemburgu), irrappreżentata minn R. Adam u P. Ketter, avukati,

rikorrenti,

vs

Il-Parlament Ewropew, irrappreżentat inizjalment minn R. Ignătescu u L. Chrétien, sussegwentement minn R. Ignătescu u S. Alves, bħala aġenti,

konvenut,

IT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU (It-Tielet Awla),

kompost minn P. Mahoney, President, H. Kreppel u S. Van Raepenbusch (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: J. Tomac, Amministratur,

wara li ra l-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-17 ta’ Novembru 2010,

jagħti l-preżenti

Sentenza

1        B’rikors ippreżentat fir-Reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fit-23 ta’ Diċembru 2009, S. Scheefer titlob, essenzjalment, l-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Frar 2009 li tikkonferma li l-kuntratt tagħha ta’ membru tal-persunal temporanju ser jispiċċa fil-31 ta’ Marzu 2009, u l-annullament tad-deċiżjoni tat-12 ta’ Ottubru 2009 li tiċħad l-ilment tagħha, kif ukoll il‑kumpens għad-dannu li hija ġarrbet minħabba l-aġir tal-Parlament.

 Il-kuntest ġuridiku

 Il-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea

2        L-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Kondizzjonijiet tal-impjieg”) jipprovdi:

“Għall-iskopijiet ta’ dawn il-kundizzjonijiet ta’ l-impieg, “persunal temporanju” tfisser:

a)      [il-]persunal imqabbad biex jimla post li huwa nkluż fil-lista tal-postijiet imwaħħla mat-taqsima tal-budget rigward kull istituzzjoni u li l-awtoritajiet ta’ l‑estimi kklassifikaw bħala temporanji;

[…]”.

3        L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg jipprovdi:

“Il-persunal temporanju li għalih japplika l-Artikolu 2(a) għandu jitqabbad jaħdem għal perjodu stabbilit jew indefinit. Il-kuntratti tat-tali persunal li huma mqabbdin għal perjodu fiss jistgħu jiġġeddu għal mhux aktar minn darba għal perjodu fiss. Kull tiġdid ieħor ikun għal perjodu indefinit.”

4        L-Artikolu 7(2) sa (4) tar-regoli interni dwar ir-reklutaġġ tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal l-oħra stabbiliti mill-uffiċċju tal-Parlament fit-3 ta’ Mejju 2004 (iktar ’il quddiem ir-“regoli interni”) jipprovdi:

“2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-uffiċjali, il‑membri tal-persunal temporanju huma rreklutati minn fost il-persuni li għaddew minn kompetizzjoni jew minn proċedura ta’ reklutaġġ kif stabbilita fl-Artikolu 29(2) tar-Regolamenti tal-Persunal [tal-Unjoni Ewropea].

3. Fin-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ persuni li għaddew, il-membri tal-persunal temporanju jiġu rreklutati:

–        f’dak li jirrigwarda l-membri tal-persunal temporanju msemmija fl-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, fuq selezzjoni minn kumitat ad hoc li jinkludi membru nnominat mill-Kumitat tal-Persunal;

–        f’dak li jirrigwarda l-membri tal-persunal temporanju msemmija fl-Artikolu 2(b) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, fuq opinjoni tal-Kumitat konġunt.

4. B’deroga mid-dispożizzjonijiet preċedenti, il-membri tal-persunal temporanju msemmija fl-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg jistgħu jiġu rreklutati skont il-proċedura stabbilita fit-tieni inċiż tal-paragrafu 3 ta’ dan l-artikolu jekk ir‑reklutaġġ imsemmi jirrigwarda biss il-provvista provviżorja ta’ impjiegi fl-istennija tal-provvista tagħhom, b’mod konformi mal-ewwel inċiż tal-paragrafu 3 ta’ dan l-artikolu.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

 Il-Ftehim qafas dwar xogħol għal terminu fiss [żmien determinat]

5        Il-klawżola 5 tal-Ftehim qafas dwar xogħol għal terminu fiss [żmien determinat], konkluż fit-18 ta’ Marzu 1999 (iktar ’il quddiem il-“Ftehim qafas”), li jinsab anness mad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE, tat-28 ta’ Ġunju 1999, dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss [żmien determinat] konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 3, p. 368) jipprovdi:

“1. Sabiex jiġi ipprevenut l-abbuż ikkawżat mill-użu ta’ kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta’ impjieg għal terminu fiss [żmien determinat], wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali skond il-liġi nazzjonali, il-ftehim kollettiv jew il-prattika, u/jew l-imsieħba soċjali, għandhom, meta ma hemm ebda miżuri ekwivalenti legali biex jipprevjenu l-abbuż, jintroduċu b’mod li jieħu kont tal-ħtiġiet tas-setturi u/jew kategoriji speċifiċi ta’ ħaddiema, waħda jew iktar mill-miżuri li ġejjin:

a)      raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw it-tiġdid ta’ dawn il-kuntratti jew relazzjonijiet;

b)      iż-żmien massimu totali ta’ kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta’ impjieg għal terminu fiss;

ċ)      in-numru ta’ tiġdid ta’ dawn il-kuntratti jew relazzjonijiet.

2. L-Istati Membri wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali u/jew l-imsieħba soċjali għandhom, meta approprjat, jiddeterminaw taħt liema kondizzjonijiet il‑kuntratti jew ir-relazzjonijiet ta’ impjieg għal terminu fiss:

a)      għandhom jitqiesu bħala ‘suċċessivi’;

b)      għandhom jitqiesu bħala kuntratti jew relazzjonijiet għal żmien indefinit.”

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

6        B’kuntratt iffirmat rispettivament fid-29 ta’ Marzu u fl-4 ta’ April 2006, il‑Parlament irrekluta lir-rikorrenti bħala membru tal-persunal temporanju abbażi tal-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg għall-perijodu mill-1 ta’ April 2006 sal-31 ta’ Marzu 2007 (iktar ’il quddiem il-“kuntratt inizjali”) u assenjaha bħala tabiba fil-kabinett mediku tal-Lussemburgu (il-Lussemburgu).

7        Permezz ta’ emenda ffirmata mill-Parlament fit-23 ta’ Frar 2007 u mir-rikorrenti fis-26 ta’ Frar segwenti (iktar ’il quddiem l-“emenda tas-26 ta’ Frar 2007”), il‑kuntratt inizjali ġie mġedded sal-31 ta’ Marzu 2008.

8        Fit-18 ta’ Ottubru 2007, il-Parlament ippubblika l-Avviż ta’ reklutaġġ Nru PE/95/S fejn ħabbar l-organizzazzjoni ta’ proċedura ta’ selezzjoni abbażi tal-kwalifiki u tal-eżamijiet għar-reklutaġġ ta’ membru tal-persunal temporanju amministratur mediku (ĠU C 244 A, p. 5). Ir-rikorrenti applikat għall-kompetizzjoni msemmija, iżda l-applikazzjoni tagħha ġiet miċħuda minħabba li hija ma kellhiex l-esperjenza meħtieġa.

9        B’emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 li tissostitwixxi lil dik tas-26 ta’ Frar 2007 (iktar ’il quddiem l-“emenda tas-26 ta’ Marzu 2008”), il-kuntratt inizjali ġie mġedded sal-31 ta’ Marzu 2009.

10      B’ittra tat-22 ta’ Jannar 2009, ir-rikorrenti staqsiet lis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament dwar il-possibbiltà li tkompli l-kollaborazzjoni tagħha mas-servizz mediku tal-istituzzjoni taħt kuntratt għal żmien indeterminat.

11      Fit-12 ta’ Frar 2009, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament irrisponda lir-rikorrenti li wara evalwazzjoni ddettaljata tas-sitwazzjoni tagħha, ma setgħet tinstab l-ebda soluzzjoni legalment aċċettabbli li kienet tippermettilha tkompli l-attività tagħha mal-kabinett mediku, u kkonferma li l-kuntratt tagħha kien ser jispiċċa fid-data stabbilita, jiġifieri fil-31 ta’ Marzu 2009.

12      Fit-2 ta’ April 2009, ir-rikorrenti bagħtet ilment abbażi tal-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem ir-“Regolamenti tal-Persunal”) sabiex il-Parlament jirrikonoxxilha d-dritt għal kuntratt għal żmien indeterminat b’applikazzjoni tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg u sabiex il-kuntratt tagħha bħala membru tal-persunal temporanju jkompli lil hinn mill-31 ta’ Marzu 2009.

13      Fit-12 ta’ Ottubru 2009, l-awtorità li għandha s-setgħa tikkonkludi kuntratti ta’ reklutaġġ ċaħdet l-ilment bħala inammissibbli u, sussidjarjament, bħala infondat.

 It-talbiet tal-partijiet u l-proċedura

14      Ir-rikorrenti titlob li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jogħġbu:

–        “[…] jannulla d-deċiżjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Frar 2009 […];

–        […] jannulla d-deċiżjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Ottubru 2009 […];

–        […] jannulla l-klassifikazzjoni legali [kwalifika ġuridika] tal-kuntratt inizjali […] kif ukoll id-data tal-iskadenza tiegħu, stabbilita għall-31 ta’ Marzu 2009;

–        għaldaqstant jirriklassifika l-impjieg [ir-reklutaġġ ] tar-rikorrenti bħala impjieg [reklutaġġ] għal perijodu [żmien ] indeterminat;

–        jikkumpensa d-dannu mġarrab mir-rikorrenti minħabba l-aġir tal-Parlament;

–        sussidjarjament, u fiċ-ċans remot li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jasal għall-konklużjoni li minkejja li sar kuntratt għal impjieg għal perijodu indeterminat, ir-relazzjoni ta’ xogħol kienet spiċċat [...], jagħti danni għal xoljiment [rexissjoni] abbużiv tar-rabta kuntrattwali;

–        b’mod iktar sussidjarju, u fiċ-ċans remot li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jasal għall-konklużjoni li l-ebda riklassifikazzjoni ma hija possibbli, jagħti danni għad-dannu mġarrab mir-rikorrenti minħabba l-aġir żbaljat tal-Parlament [...];

–        jirriżerva […] lir-rikorrenti d-drittijiet, ir-rimedji, il-mezzi u l-azzjonijiet l-oħra kollha, u b’mod partikolari l-kundanna mill-Parlament għad-danni konnessi mad-dannu mġarrab;”

–        jikkundanna lill-Parlament għall-ispejjeż.

15      B’att separat ippreżentat fir-Reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fit-18 ta’ Frar 2010, il-Parlament invoka eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà kontra r-rikors abbażi tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 78(1) tar-Regoli tal-Proċedura.

16      Fl-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà tiegħu, il-Parlament jitlob li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jogħġbu:

–        jiddikjara r-rikors manifestament inammissibbli fit-talbiet kollha tiegħu;

–        jikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż;

17      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fis-17 ta’ Marzu 2010, ir-rikorrenti ppreżentat l-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha dwar l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà.

18      Permezz ta’ digriet tat-Tielet Awla tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta’ Lulju 2010, l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà ġiet magħquda fil-mertu.

19      Fir-risposta tiegħu, li ġiet ippreżentata fir-Reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fl-10 ta’ Settembru 2010, il-Parlament jitlob li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jogħġbu:

–        jiddikjara li r-rikors għal annullament huwa infondat;

–        jiċħad bħala inammissibbli t-talba għall-klassifikazzjoni mill-ġdid tar-reklutaġġ tar-rikorrenti f’reklutaġġ għal żmien indeterminat;

–        jiċħad bħala inammissibbli t-talba għad-danni għad-dannu subit minħabba l‑aġir żbaljat tal-Parlament;

–        jiċħad bħala infondata t-talba għad-danni għar-rexissjoni abbużiva tal-kuntratt;

–        jikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

 Id-dritt

 Fuq it-tieni kap tat-talbiet intiż għall-annullament tad-deċiżjoni tat-12 ta’ Ottubru 2009

20      Ir-rikorrenti titlob, fit-tieni kap tat-talbiet tagħha, l-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Ottubru 2009 li tiċħad l-ilment tagħha.

21      Madankollu, għandu jiġi mfakkar li t-talbiet għal annullament formali kontra d‑deċiżjoni li tiċħad ilment għandhom, meta d-deċiżjoni ma jkollhiex kontenut awtonomu, l-effett li jġibu quddiem it-Tribunal l-att li fir-rigward tiegħu jkun sar l-ilment (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Jannar 1989, Vainker vs Il‑Parlament, C‑293/87, punt 8; sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-6 ta’ April 2006, Camόs Grau vs Il‑Kummissjoni, T‑309/03, punt 43; sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-11 ta’ Diċembru 2008, Reali vs Il‑Kummissjoni, F‑136/06, punt 37) u meta dawn ikunu fir-realtà jikkoinċidu mat-talbiet għall-annullament tal-att li kien is-suġġett tal-ilment.

22      Għalhekk, anki jekk l-interess ta’ kull rikorrent li jitlob l-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad it-talba tiegħu fl-istess ħin bħat-talba għall-annullament tal-att li jikkawżalu preġudizzju ma jistax jiġi miċħud, għandu jitqies li r-rikors huwa, f’dan il-każ, ikkunsidrat li huwa dirett kontra d-deċiżjoni li r-rikorrenti ssostni li tinsab fl-ittra tas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament tat-12 ta’ Frar 2009 (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”).

 Fuq it-tielet u r-raba’ kapijiet tat-talbiet intiżi għal klassifikazzjoni mill-ġdid tal-kuntratt tar-rikorrenti

23      Fit-tielet u fir-raba’ kapijiet tat-talbiet, ir-rikorrenti titlob l-annullament tal-kwalifika ġuridika tal-kuntratt inizjali tagħha u titlob il-klassifikazzjoni mill-ġdid tiegħu f’reklutaġġ għal żmien indeterminat.

24      Madankollu, għandu jiġi mfakkar li, għalkemm il-kwalifika ġuridika ta’ att issir esklużivament mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku u mhux mir-rieda tal-partijiet, dan jista’ jannulla biss atti li joħolqu preġudizzju u mhux, bħala tali, il-kwalifika li l-awtur tagħhom ikun assenjalhom b’mod żbaljat. Barra minn hekk, huwa stabbilit li, fil-kuntest ta’ rikors ippreżentat abbażi tal-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-qorti tal-Unjoni ma tistax tiddikjara jew tikkonstata jew timponi ordni fuq l-istituzzjonijiet, mingħajr ma tindaħal fil-prerogattivi tal-awtorità amministrattiva (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Lulju 1989, Jaenicke Cendoya vs Il‑Kummissjoni, 108/88, punti 8 u 9; digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Mejju 2006, Voigt vs Il‑Kummissjoni, F‑55/05, punt 25; sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta’ April 2009, Aayhan et vs Il‑Parlament, F‑65/07, punt 52).

25      B’hekk, it-tielet u r-raba’ kapijiet tat-talbiet għandhom jiġu miċħuda bħala inammissibbli peress li jitolbu li, fid-dispożittiv ta’ din is-sentenza, it‑Tribunal għas-Servizz Pubbliku jwettaq klassifikazzjoni mill-ġdid tal-kuntratt tar-rikorrenti.

 Fuq l-ewwel u t-tielet kapijiet tat-talbiet intiżi għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata u għall-annullament tal-iffissar tad-data ta’ skadenza tal-kuntratt għall-31 ta’ Marzu 2009

 L-argumenti tal-partijiet

–       Fuq l-ammissibbiltà tat-talbiet

26      Il-Parlament josserva li, bl-ittra tagħha tat-22 ta’ Jannar 2009, ir-rikorrenti ma talbitx tiġdid tal-kuntratt inizjali tagħha mill-ġdid, iżda li hija talbet lill-amministrazzjoni tirrikonoxxi li l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 kienet ikklassifikat mill-ġdid il-kuntratt imsemmi f’kuntratt għal żmien indeterminat, fatt li minnu hija tħoss li d-deċiżjoni kkontestata, bir-rifjut li tilqa’ din it-talba, tikkostitwixxi att li jikkawża preġudizzju.

27      Madankollu, il-Parlament jenfasizza li l-effetti ta’ kuntratt japplikaw sa minn meta dan jiġi ffirmat u jqis, għalhekk, li hija l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 li ġġedded il-kuntratt inizjali sal-31 ta’ Marzu 2009 li tikkostitwixxi, f’dak il-każ, l-att li jikkawża preġudizzju. Barra minn hekk, ir-rikorrenti kellha tressaq ilment kontra din l-emenda sa tliet xhur wara li ġiet iffirmata. Meta ressqet, fit-22 ta’ Jannar 2009, talba intiża għar-rikonxximent tal-eżistenza ta’ reklutaġġ għal żmien indeterminat, ir-rikorrenti pprovat tevita t-termini ta’ żmien legali, u pprovat tegħleb il-fatt li hija ma kinitx ippreżentat ilment fil-ħin.

28      Il-Parlament iżid li, fid-deċiżjoni kkontestata, is-Segretarju Ġenerali llimita ruħu biss biex “jikkonferma li [l-]kuntratt [tar-rikorrenti] [kien] ser jispiċċa fid-data stabbilita, jiġifieri fil-31 ta’ Marzu 2009”. Dan kien att purament konfermattiv, mhux suġġett għal appell, skont ġurisprudenza stabbilita.

29      Minn dan, il-Parlament jiddeduċi li r-rikorrenti ma hijiex ammissibbli li titlob l‑annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

30      Prinċipalment, ir-rikorrenti tirrispondi li l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà, ippreżentata fit-18 ta’ Frar 2010, hija tardiva fir-rigward tal-Artikolu 78(1) tar-Regoli tal-Proċedura li jipprovdi li “[i]t-talba għal deċiżjoni dwar l‑inammissibbiltà għandha tiġi ppreżentata f’terminu ta’ xahar min-notifika tar-rikors”, liema data kienet it-8 ta’ Jannar 2010.

31      Sussidjarjament, ir-rikorrenti tikkontesta l-fondatezza tal-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà invokata billi tosserva li, fid-deċiżjoni kkontestata, is-Segretarju Ġenerali kien iddeċieda, mhux fuq talba għall-proroga tal-kuntratt, iżda fuq il-kwistjoni jekk it-tieni tiġdid tal-kuntratt inizjali kienx ittrasforma jew le lil dan f’kuntratt għal żmien indeterminat. Wara li evalwa s-sitwazzjoni, il-Parlament ikkonkluda li “ebda soluzzjoni legalment aċċettabbli” ma kienet tippermettilha li tkompli l-funzjonijiet tagħha, b’tali mod li l-kuntratt inizjali kellu jintemm malli tiskadi l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008, jiġifieri fil-31 ta’ Marzu 2009.

32      Għalhekk, skont ir-rikorrenti, id-deċiżjoni kkontestata ma tistax titqies li hija sempliċi informazzjoni jew att purament konfermattiv. Din tikkostitwixxi deċiżjoni li tiddeċiedi kwistjoni ġuridika preċiża u li tolqot direttament l-interessi tagħha. L-affermazzjoni tal-Parlament li tgħid li ebda soluzzjoni ma setgħet tinstab tikkostitwixxi l-ammissjoni li tali soluzzjoni ġiet imfittxija wara l‑konklużjoni tal-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008.

33      Ir-rikorrenti tosserva li, skont il-Parlament, hija kellha titlob hija stess it-tielet tiġdid tal-kuntratt tagħha, filwaqt li mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg jirriżulta li l-kuntratt tagħha lanqas biss ma kellu jiġi pprorogat għat-tieni darba u li, sa mit-tieni tiġdid tiegħu, fir-realtà dan ittrasforma ruħu awtomatikament f’kuntratt għal żmien indeterminat.

34      Sussidjarjament, ir-rikorrenti tosserva li l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 ma tistax tiġi kkwalifikata bħala “att li jikkawża preġudizzju” peress li mill-kliem tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg jirriżulta li l-iffirmar tagħha huwa ekwivalenti għall-konklużjoni ta’ kuntratt għal żmien indeterminat.

35      Dejjem sussidjarjament, ir-rikorrenti tirrileva li peress li l-Parlament stess ikklassifika l-ittra tagħha tat-2 ta’ April 2009 bħala “lment” skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, hija kompliet il-proċedura billi ppreżentat dan ir‑rikors.

–       Fuq il-mertu

36      Ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi bbażati, l-ewwel wieħed, fuq il-ksur tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, fuq żball ta’ liġi u żball manifest ta’ evalwazzjoni, it-tieni wieħed, fuq il-ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni u, it-tielet wieħed, fuq abbuż ta’ poter u ksur tal-obbligu ta’ diliġenza, tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, tal-prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi, tal-prinċipju tal-ugwaljanza, tal-prinċipju tal-eżekuzzjoni bona fede tal-kuntratti kif ukoll fuq l-abbuż tal-liġi.

37      Fir-rigward tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti tosserva li, b’mod konformi mal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, f’dak li jirrigwarda t-tieni emenda għall-kuntratt inizjali tagħha, l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 irriżultat fil-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-imsemmi kuntratt għal żmien determinat f’kuntratt għal żmien indeterminat, u li billi rrifjutat din il-klassifikazzjoni mill-ġdid, id-deċiżjoni kkontestata kisret din id-dispożizzjoni.

38      Ir-rikorrenti tosserva, ċertament, li l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 “tannulla u tissostitwixxi” dik tat-23 ta’ Frar 2007. Madankollu, hija tqis li minn din is‑sostituzzjoni ma jistax jiġi dedott li b’hekk kien hemm biss, b’mod konformi mal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, tiġdid wieħed biss tal-kuntratt, għal żmien determinat kif isostni l-Parlament. Anki jekk tittieħed inkunsiderazzjoni s-setgħa ta’ evalwazzjoni wiesgħa li dan igawdi minnha, dan il‑mod kif jipproċedi huwa wieħed li ma jistax jippermettilu li jevita d‑dispożizzjoni msemmija iktar ’il fuq.

39      Il-Parlament jirrispondi li t-tobba li huwa jimpjega huma membri tal-persunal temporanju skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg u li abbażi tal-Artikolu 7(2) tar-regoli interni huma għandhom jiġu rreklutati minn fost il-persuni li għaddew minn kompetizzjoni jew minn proċedura ta’ reklutaġġ kif stabbilita fl-Artikolu 29(2) tar-Regolamenti tal-Persunal. Fin-nuqqas ta’ lista’ ta’ riżerva ta’ tobba u fin-nuqqas ta’ kandidaturi b’risposta għal avviżi ta’ pożizzjoni vakanti li kien ippubblika sabiex jimla l-pożizzjoni li tħalliet vakanti mill-predeċessur tar-rikorrenti, huwa kien obbligat li jirreklutaha għal żmien limitat u b’mod provviżorju, abbażi tal-Artikolu 7(4) tal-leġiżlazzjoni msemmija, fl-istennija li jkun f’pożizzjoni li jirrekluta tabib b’mod konformi mal-proċedura ta’ selezzjoni meħtieġa mill-Artikolu 7(2) imsemmi iktar ’il fuq. Dan kien l-iskop tal-kuntratt inizjali tar-rikorrenti.

40      Il-kuntratt inizjali ġie pprorogat darba, bl-emenda tas-26 ta’ Frar 2007, sal-31 ta’ Marzu 2008. Madankollu, peress li kien għadu ma kellux lista ta’ riżerva sabiex jimla l-pożizzjoni vakanti ta’ tabib, il-Parlament sab ruħu obbligat li jipproroga għal darb’oħra l-kuntratt inizjali.

41      Il-Parlament josserva, f’dan ir-rigward, li, għalkemm il-konklużjoni ta’ diversi kuntratti suċċessivi għal żmien determinat hija, bħala prinċipju, ipprojbita, madankollu, għandha tiġi rriżervata l-ipoteżi fejn din is-suċċessjoni ta’ kuntratti għal żmien determinat hija ġġustifikata minn raġunijiet leġittimi. Dan kien il-każ f’din il-kawża, għaliex id-deċiżjonijiet li jiġi pprorogat il-kuntratt inizjali ttieħdu sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tas-servizz mediku, minkejja li l-Parlament ma setax joffri lir-rikorrenti kuntratt għal żmien indeterminat mingħajr ma jikser ir‑regoli interni tiegħu.

42      Barra minn hekk, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ma jipprekludix il-konklużjoni ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat li jinkludi terminu mhux preċiż, bħal f’dan il-każ l-istennija tan-nomina ta’ tabib. F’dan is-sens, id-dati ta’ skadenza stabbiliti fiż-żewġ emendi għall-kuntratt inizjali għandhom jinftiehmu bħala dati previżjonali biss.

43      Finalment, il-Parlament jenfasizza li l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 li tipproroga l-kuntratt inizjali sal-31 ta’ Marzu 2009 bbenefikat lir-rikorrenti, peress li dan seta’ ma jipprorogax il-kuntratt imsemmi u jimpjega lil tabib ieħor, jew jipprorogah biss bil-ftit xhur meħtieġa għar-reklutaġġ ta’ tabib b’mod konformi mal-proċedura ta’ selezzjoni.

 Il-kunsiderazzjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

44      Preliminarjament, għandha tiġi ppreċiżata l-portata tat-tielet kap tat-talbiet tar-rikorrenti, sa fejn dan huwa intiż għall-annullament tad-“data ta’ skadenza [tal-kuntratt inizjali tagħha] iffisata għall-31 ta’ Marzu 2009”.

45      Dan il-kap tat-talbiet jista’ jinftiehem bħala li jirreferi għad-data tal-31 ta’ Marzu 2009 li s-Segretarju Ġenerali tal-Parlament “ikkonferma” fid-deċiżjoni kkontestata. Madankollu, f’dan il-każ, dan ikun l-istess bħall-ewwel kap tat-talbiet intiż preċiżament għall-annullament tad-deċiżjoni msemmija. Barra min hekk, sabiex dan il-kap tat-talbiet jingħata portata awtonoma, dan għandu jinftiehem bħala li jirreferi għall-annullament tal-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008, peress li din tiffissa t-tmiem tar-reklutaġġ tar-rikorrenti għall-31 ta’ Marzu 2009.

46      Wara li saret din il-preċiżazzjoni, u fir-rigward tat-tardività invokata mir-rikorrenti kontra l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà eċċepita mill-Parlament, għandu jiġi mfakkar li abbażi tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 78(1) tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, it-talba biex tingħata deċiżjoni fuq l-inammissibbiltà tar-rikors mingħajr ma ssir diskussjoni fuq il-mertu għandha tiġi ppreżentata fit-terminu ta’ xahar min-notifika tar-rikors, li miegħu għandu jiżdied it-terminu ta’ distanza ta’ għaxart ijiem stabbilit fl-Artikolu 100(3) tar-Regoli tal-Proċedura. F’dan il-każ, il-Parlament ġie nnotifikat bir-rikors fit-8 ta’ Jannar 2010. Barra minn hekk, l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà ppreżentata fit-18 ta’ Frar segwenti saret fl-aħħar ġurnata tat-terminu kkalkolat b’dan il-mod; għalhekk din hija ammissibbli.

47      Fir-rigward tal-merti tal-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà, għandu jiġi mfakkar li rikors għal annullament huwa ammissibbli biss jekk l-ilment li għandu jippreċedih ġie ppreżentat fit-terminu ta’ tliet xhur, stabbilit fl-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, wara l-att li jikkawża preġudizzju.

48      Fir-rigward tad-determinazzjoni tal-mument meta sar l-att li jikkawża preġudizzju, jiġifieri l-iffissar tad-data li minnha għandu jiġi kkalkolat it-terminu għall-preżentata tal-ilment, għandu jiġi osservat li kuntratt jibda japplika minn meta jiġi ffirmat u, b’hekk ukoll il-kapaċità tiegħu li jikkawża preġudizzju lill-membru tal-persunal, b’tali mod li huwa, bħala prinċipju, minn din il-firma li għandu jiġi kkalkolat it-terminu sabiex jitressaq ilment f’ħin utli b’mod konformi mal-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal (sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-11 ta’ Lulju 2002, Martínez Páramo et vs Il‑Kummissjoni, T‑137/99 u T‑18/00, punt 56; sentenza Aayhan et vs Il‑Parlament, F‑65/07, punt 24 iktar ’il fuq, punt 43).

49      Fid-dawl ta’ dak li ntqal, kien ikun konċepibbli li r-rikorrenti tippreżenta b’mod formali lment kontra l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 peress li din ma ġietx konkluża għal żmien determinat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Aayhan et vs Il‑Parlament, punt 24 iktar ’il fuq, punt 44). Issa, dan ma kienx il-każ. Barra minn hekk, fin-nuqqas ta’ lment fit-terminu ta’ tliet xhur stabbilit fl-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, it-tielet kap tat-talbiet li huwa intiż għall-annullament tal-emenda msemmija sa fejn tiffissa għall-31 ta’ Marzu 2009 it-terminazzjoni tar-reklutaġġ tal-persuna kkonċernata huwa tardiv u, għaldaqstant, inammissibbli.

50      Madankollu, ma jsegwix li l-ewwel kap tat-talbiet, dirett kontra d-deċiżjoni kkontestata, huwa wkoll inammissibbli.

51      Fil-fatt, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, jiġifieri li r-rikorrenti ġiet irreklutata bħala membru tal-persunal temporanju skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, li dan ir-reklutaġġ ġie pprorogat permezz tal-emenda tas-26 ta’ Frar 2007 u li t-tieni emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 “tannulla u tissostitwixxi” l-ewwel waħda sabiex tipproroga r-reklutaġġ tal-persuna kkonċernata sal-31 ta’ Marzu 2009, filwaqt li abbażi tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, ir-reklutaġġ ta’ membru tal-persunal temporanju abbażi tal-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg jista’ jiġi mġedded għal żmien determinat darba biss “[k]ull tiġdid ieħor ikun għal perjodu indefinit”.

52      Issa, għandu jiġi osservat li “[l-]annulla[ment] u [s-sostituzzjoni]” ta’ emenda inizjali li tipproroga bi żmien determinat ir-reklutaġġ tar-rikorrenti permezz ta’ emenda ġdida li tipproroga r-reklutaġġ imsemmi bi żmien determinat ġdid b’tali mod li tkun teżisti biss proroga waħda għal żmien determinat huwa metodu li jċaħħad lill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg mis-sustanza tiegħu.

53      Fil-fatt, peress li jirreferi għal “kull tiġdid ieħor”, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg japplika għal kull proċedura li permezz tagħha membru tal-persunal temporanju, abbażi tal-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, jitwassal, f’din il-kwalità, sabiex ikompli r-relazzjoni ta’ xogħol tiegħu mal-persuna li timpjegah wara kuntratt għal żmien determinat imġedded darba.

54      Qabel kollox, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni d-Direttiva 1999/70 u l-Ftehim qafas li huwa anness magħha. Fil-fatt, il-fatt li direttiva ma torbotx, bħala tali, lill-istituzzjonijiet ma jistax jeskludi li dawn tal-aħħar għandhom jiħduha inkunsiderazzjoni b’mod indirett fir-relazzjonijiet tagħhom mal-uffiċjali u mal-membri tal-persunal tagħhom. Għalhekk għandu jiġi mfakkar li huwa l-Parlament, skont id-dmirijiet tiegħu ta’ bona fede, li għandu jinterpreta u japplika, sa fejn huwa possibbli, bħala l-persuna li timpjega, id-dispożizzjonijiet tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg fid-dawl tat-test u tal-finalità tal-Ftehim qafas. Issa, dan il-Ftehim qafas ipoġġi l-istabbiltà tax-xogħol bħala għan primarju fil-qasam tar-relazzjonijiet ta’ xogħol fi ħdan l-Unjoni Ewropea (sentenza Aayhan et vs Il‑Parlament, punt 24 iktar ’il fuq, punti 119 u 120). B’mod iktar preċiż, il-klawżola 5(1) tiegħu għandha l-għan speċifiku li “tipprevjeni l-abbużi li jirriżultaw mill-użu ta’ kuntratti jew ta’ relazzjonijiet ta’ xogħol għal żmien determinat suċċessivi” billi timponi fuq l‑Istati Membri l-obbligu li jintroduċu fis-sistemi legali tagħhom waħda jew iktar mill-miżuri elenkati fil-punt 1(a) sa (ċ) tagħha. B’mod partikolari, il-klawżola 5(1)(ċ) tistabbilixxi li għandu jiġi ffissat numru massimu ta’ tiġdid ta’ kuntratti jew ta’ relazzjonijiet ta’ xogħol għal żmien determinat. L-istess klawżola tipprevedi, fil-punt 2(b) tagħha, li l-kuntratti għal żmien determinat ikunu jistgħu, meta jkun xieraq, jiġu “meqjusa li ġew konklużi għal żmien indeterminat”.

55      Barra minn hekk għandu jitqies, f’dak li jirrigwarda l-istituzzjonijiet, li l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg għandu jingħata interpretazzjoni li tiżguralu portata wiesgħa u għandu jiġi applikat b’mod strett, peress li dan huwa preċiżament intiż sabiex jillimita l-użu ta’ kuntratti suċċessivi ta’ membru tal-persunal temporanju għal żmien determinat billi “jitqies[…] bħala kuntratt[…] għal żmien indefinit” it-tielet kuntratt għal żmien determinat li jkun għadu kif ġie konkluż.

56      Barra minn hekk, il-Parlament isostni, inutilment, li l-Artikolu 7(4) tar-regoli interni tiegħu kien jipprekludih milli jikkonkludi kuntratt għal żmien indeterminat filwaqt li kellha tiġi żgurata l-kontinwità tas-servizz imwettaq mill-kabinett mediku fil-Lussemburgu. Fil-fatt, għalkemm l-Artikolu 7(4) tar-regoli interni jipprovdi li jistgħu jsiru reklutaġġi b’mod provviżorju fl-istennija ta’ reklutaġġ konformi mal-proċedura stabbilita mir-regoli msemmija, din id-dispożizzjoni ma timponix il-konklużjoni ta’ kuntratti għal terminu fiss, bħal f’dan il-każ, għal perijodu preċiż. F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, skont il-klawżola 3 tal-Ftehim qafas, kuntratt għal żmien determinat huwa kuntratt li t-tmiem tiegħu huwa ddeterminat minn kundizzjonijiet oġġettivi bħal data preċiża, iżda anki t-twettiq ta’ avveniment determinat. Barra minn hekk, l-Artikolu 7(4) ma jippreskrivix l‑użu ta’ kuntratti għal żmien indeterminat, peress li sitwazzjoni provviżorja tista’, bħal f’dan il-każ, tissussisti matul perijodu ta’ żmien indefinibbli u peress li tali kuntratt bl-ebda mod ma joffri lill-benefiċjarju tiegħu l-istabbiltà ta’ nomina bħala uffiċjal, għaliex dan jista’ jintemm għal motiv leġittimu u permezz ta’ avviż bil-quddiem, b’mod konformi mal-Artikolu 47(ċ)(i) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg. F’kull każ, ir-regoli interni għandhom saħħa vinkolanti ta’ intensità inferjuri għal dik tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg u ma jistgħux jipprekludu lill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 ta’ dawn milli japplika l-effetti tiegħu.

57      Il-Parlament isostni wkoll inutilment li l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ma jipprekludix il-konklużjoni ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat li jinkludi fih terminu mhux preċiż. Dan l‑argument, li fit-teorija huwa tajjeb jekk it-terminu jikkorrispondi għat-twettiq ta’ avveniment determinat (ara l-punt 56 iktar ’il fuq), huwa f’dan il-każ inoperanti, peress li l-kuntratt inizjali u l-emendi tiegħu kienu jsemmu dati ta’ terminazzjoni preċiżi. Hija ineffettiva wkoll l-affermazzjoni tal-Parlament li tgħid li huwa seta’ ma jipprorogax il-kuntratt inizjali bl-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008, jew seta’ jipprorogah biss b’tul ta’ żmien iqsar mis-sena mogħtija lill-persuna kkonċernata. Fil-fatt, dawn huma każijiet purament ipotetiċi li ma jikkorrispondux mal-fatti. Barra minn hekk, it-tieni proroga, anki jekk għal żmien iqsar minn sena, f’kull każ ikkostitwixxiet tiġdid skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 msemmi iktar ’il fuq.

58      Finalment, il-Parlament ma jistax jargumenta dwar is-sitwazzjoni eċċezzjonali li kien allegatament jinsab fiha minħabba l-pożizzjoni vakanti ta’ impjieg ta’ tabib fi ħdan il-kabinett mediku fil-Lussemburgu, u dwar l-impossibbiltà li jimla dik il-pożizzjoni fi żmien qasir. Fil-fatt, iktar ’il fuq ġie espost li l-Artikolu 7(4) tar-regoli interni ma kienx jipprekludih milli jikkonkludi kuntratt għal żmien indeterminat li huwa seta’ jittermina f’kull mument għal motiv leġittimu permezz tal-osservanza tat-terminu ta’ preavviż stabbilit fl-Artikolu 47(ċ)(i) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg.

59      Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li r-rikorrenti kienet tissodisfa l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg.

60      Issa, bis-saħħa ta’ din id-dispożizzjoni, “kull tiġdid ieħor” li jsegwi l-ewwel proroga għal żmien determinat ta’ kuntratt għal żmien determinat ta’ membru tal-persunal temporanju abbażi tal-Artikolu 2(a) “ikun għal perjodu indefinit” u minn dan jirriżulta li din il-klassifikazzjoni mill-ġdid għandha titqies li topera b’mod awtomatiku.

61      Minn dan isegwi li huwa t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li għandu jikkonstata li l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008 kienet ġiet ikklassifikata mill-ġdid b’mod awtomatiku f’reklutaġġ għal żmien indeterminat unikament permezz tar-rieda tal-leġiżlatur u li l‑iskadenza tat-terminu ffissat f’din l-emenda ma setgħetx twassal għat-terminazzjoni tar-reklutaġġ tar-rikorrenti.

62      Konsegwentement, id-deċiżjoni kkontestata, li permezz tagħha s-Segretarju Ġenerali tal-Parlament qies li ma kienet teżisti l-ebda soluzzjoni legalment aċċettabbli li kienet tippermetti lir-rikorrenti tkompli bl-attività tagħha mal-kabinett mediku fil-Lussemburgu, u li biha dan “ikkonferma” lil din li l-kuntratt tagħha kien ser jispiċċa fil-31 ta’ Marzu 2009, neċessarjament bidlet b’mod ikkaratterizzat is-sitwazzjoni legali tal-persuna kkonċernata hekk kif jirriżulta mill-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg. B’hekk, din id-deċiżjoni tikkostitwixxi att li jikkawża preġudizzju u mhux deċiżjoni purament konfermattiva.

63      Għalhekk, peress li r-rikorrenti ressqet ilment kontra d-deċiżjoni kkontestata fi żmien tliet xhur min-notifika tagħha, u peress li ppreżentat dan ir-rikors fi żmien tliet xhur min-notifika taċ-ċħid ta’ dan l-ilment, it-talbiet intiżi għall-annullament tad-deċiżjoni huma ammissibbli.

64      Fuq il-mertu, mill-punti 51 sa 62 ta’ din is-sentenza jirriżulta li, meta allegatament ikkonfermat lir-rikorrenti li l-kuntratt tagħha kien ser jispiċċa, id-deċiżjoni kkontestata ttieħdet mill-perspettiva ta’ relazzjoni ta’ xogħol għal żmien determinat, u li għalhekk din kisret l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg. Barra minn hekk, waqt is-seduta, il-Parlament ikkonċeda li s-soluzzjoni li kienet tikkonsisti fiż-żamma fis-servizz tar-rikorrenti permezz ta’ diversi kuntratti għal żmien determinat ma kinitx “l-iktar waħda feliċi”.

65      Isegwi li r-rikors huwa fondat u li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata abbażi tal-motiv ibbażat fuq il-ksur tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, mingħajr ma hemm il-bżonn li jiġu eżaminati l-motivi l-oħra tar-rikors, la dak jekk din id-deċiżjoni kinitx fir-realtà tikkostitwixxi att ta’ rexissjoni ta’ kuntratt li sar għal żmien indeterminat u lanqas jekk kinux issodisfatti l-kundizzjonijiet għal tali rexissjoni, peress li r-rikorrenti lanqas ma fformulat il‑motivi tagħha f’dan is-sens.

 Fuq il-ħames kap tat-talbiet intiż għall-kumpens tad-dannu subit mir-rikorrenti

66      Ir-rikorrenti titlob il-kumpens għad-dannu subit minnha minħabba l-aġir tal-Parlament. Dan tal-aħħar joġġezzjona li r-rikorrenti ma tippreċiżax fiex jikkonsisti l-aġir żbaljat tiegħu. Huwa jżid li jekk l-aġir imsemmi ma jirriżultax mid-deċiżjoni kkontestata, ir-rikorrenti kellha tibda proċedura prekontenzjuża permezz ta’ talba abbażi tal-Artikolu 90(1) tar-Regolamenti tal-Persunal.

67      Madankollu, mir-rikors jirriżulta li r-rikorrenti tiddistingwi t-talba għad-danni abbażi tal-ħames kap tat-talbiet tagħha mit-talbiet għad-danni tagħha abbażi tas-sitt, tas-seba’ u tat-tmien kapijiet tat-talbiet. Barra minn hekk, waqt is-seduta, ir‑rikorrenti kkonfermat li hija ma titlobx, fil-ħames kap tat-talbiet tagħha, l-għoti tad-danni, iżda l-għoti tal-“aspett finanzjarju” li jikkostitwixxi l-“konsegwenza loġika” tal-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

68      F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li talba intiża għall-ħlas minn istituzzjoni lil wieħed mill-membri tal-persunal tagħha ta’ somma li dan iqis li hija dovuta lilu abbażi tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg tidħol fil-kuntest tat-“tilwim ta’ karattru finanzjarju” skont l-Artikolu 91(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, filwaqt li tiddistingwi ruħha mill-kawżi għar-responsabbiltà mressqa mill-membri tal-persunal kontra l-istituzzjoni tagħhom u intiżi għall-ksib tad-danni. Skont l-Artikolu 91(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku għandu, f’dan it-tilwim, ġurisdizzjoni sħiħa li tagħtih il-missjoni li jagħti soluzzjoni sħiħa u li jiddeċiedi dwar id-drittijiet u l-obbligi kollha tal-membri tal-persunal, ħlief li jirrinvija lill-istituzzjoni inkwistjoni, u taħt il-kontroll tiegħu, l-eżekuzzjoni ta’ dik il-parti tas-sentenza fil-kundizzjonijiet speċifiċi li huwa jistabbilixxi (ara, f’dan is-sens, is‑sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Diċembru 2007, Weißenfels vs Il‑Parlament, C‑135/06 P, punti 65, 67 u 68; sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Lulju 2009, Giannini vs Il‑Kummissjoni, F‑49/08, punti 39 sa 42).

69      Wara din il-preċiżazzjoni, għandu jiġi mfakkar ukoll li l-annullament ta’ att mill-qorti għandu l-effett li jneħħi b’mod retroattiv dan l-att mill-ordinament ġuridiku u, meta l-att annullat ikun diġà ġie eżegwit, it-tneħħija tal-effetti tiegħu teħtieġ li tiġi stabbilita mill-ġdid is-sitwazzjoni ġuridika li fiha kien jinsab ir-rikorrent qabel l-adozzjoni ta’ dan l-att (sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-26 ta’ Ottubru 2006, Landgren vs ETF, F‑1/05, punt 92).

70      F’dan il-każ, għandu jiġi kkonstatat li wara l-emenda tas-26 ta’ Marzu 2008, ir‑rikorrenti sabet ruħha marbuta minn kuntratt għal żmien indeterminat unikament permezz tal-effet tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg u li fin-nuqqas ta’ preavviż konformi mal-Artikolu 47(ċ)(i) tal-istess kundizzjonijiet, il-kuntratt tagħha ma spiċċax fil-31 ta’ Marzu 2009.

71      F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Parlament għandu jiġi kkundannat iħallas lir-rikorrenti d‑differenza bejn, min-naħa waħda, l-ammont tar-remunerazzjoni li hija kienet tkun intitolata għaliha li kieku baqgħet impjegata fi ħdanu u, min-naħa l-oħra, l-ammont tar-remunerazzjoni, tal-onorarji, tal-allowances tal-qgħad jew ta’ kull allowance alternattiva oħra li hija fil-fatt irċeviet, mill-1 ta’ April 2009, minflok ir-remunerazzjoni li hija kienet tirċievi mill-Parlament.

 Fuq is-sitt, is-seba’ u t-tmien kapijiet tat-talbiet intiżi għall-għoti tad-danni

72      Fis-sitt, fis-seba’ u fit-tmien kapijiet tat-talbiet, ir-rikorrenti titlob lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku sabiex jikkundanna lill-Parlament iħallasha d-danni minħabba l-aġir żbaljat tiegħu, b’mod partikolari minħabba r-rexissjoni abbużiva tal-kuntratt tagħha.

73      Madankollu, peress li dawn it-talbiet huma fformulati b’mod sussidjarju għall-kundanna tal-Parlament sabiex iħallas ir-remunerazzjoni dovuta lir-rikorrenti sa mill-waqfien tal-funzjonijiet tagħha, u peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku laqa’ din it-talba, ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni dwar il-kapijiet tat-talbiet imsemmija.

 Fuq l-ispejjeż

74      Skont l-Artikolu 87(1) tar-Regoli tal-Proċedura, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l‑oħra tat-Tmien Kapitolu tat-Tieni Titolu ta’ dawn ir-regoli, il-parti telliefa għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikun ġew mitluba. Skont l-Artikolu 87(2) tal-istess regoli, jekk ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ ekwità, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jista’ jiddeċiedi li parti telliefa għandha tiġi kkundannata tbati biss parti mill-ispejjeż, jew saħansitra li hija ma jkollhiex tiġi kkundannata f’dan ir-rigward.

75      Mill-motivi ta’ din is-sentenza jirriżulta li r-rikorrenti rebħet il-kawża fuq it-talbiet prinċipali, jiġifieri l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata u l-kundanna tal-Parlament iħallasha arretrati tas-salarju. Barra minn hekk, fit-talbiet tagħha, ir‑rikorrenti talbet espressament li l-Parlament jiġi kkundannat għall-ispejjeż. Għalhekk, peress li ċ-ċirkustanzi ta’ din il-kawża ma jiġġustifikawx l‑applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-Parlament għandu jiġi kkundannat iħallas, minbarra l-ispejjeż tiegħu, dawk esposti mir-rikorrenti fil-kuntest ta’ din l-istanza.

Għal dawn il-motivi,

IT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU (It-Tielet Awla)

jaqta’ u jiddeċiedi:

1)      Id-deċiżjoni li tinsab fl-ittra tat-12 ta’ Frar 2009 li permezz tagħha s‑Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew informa lil S. Scheefer, minn naħa waħda, li ma setgħet tinstab l-ebda soluzzjoni legalment aċċettabbli li kienet tippermettilha tkompli l-attività tagħha mal-kabinett mediku fil-Lussemburgu (il-Lussemburgu) u, min-naħa l-oħra, li l-kuntratt tagħha bħala membru tal-persunal temporanju kien ser jispiċċa fil-31 ta’ Marzu 2009 hija annullata.

2)      Il-Parlament Ewropew huwa kkundannat iħallas lil S. Scheefer id‑differenza bejn, minn naħa waħda, l-ammont tar-remunerazzjoni li hija kienet tkun intitolata għaliha li kieku baqgħet impjegata fi ħdanu u, min-naħa l‑oħra, l-ammont tar-remunerazzjoni, tal-onorarji, tal-allowances tal-qgħad jew ta’ kull allowance alternattiva oħra li hija fil-fatt irċeviet sa mill-1 ta’ April 2009, minflok ir-remunerazzjoni li hija kienet tirċievi bħala membru tal-persunal temporanju.

3)      Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

4)      Il-Parlament Ewropew għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu, l‑ispejjeż ta’ S. Scheefer.

Mahoney

Kreppel

Van Raepenbusch

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-13 ta’ April 2011.

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney

Reġistratur

 

      President

It-testi ta’ din id-deċiżjoni kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-qrati tal-Unjoni Ewropea ċċitati fiha huma disponibbli fis-sit internet www.curia.europa.eu


* Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.