Language of document :

Преюдициално запитване от Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Швеция), постъпило на 28 юни 2021 г. — IRnova AB/FLIR Systems AB

(Дело C-399/21)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Страни в главното производство

Ищец: IRnova AB

Ответник: FLIR Systems AB

Преюдициален въпрос

Попада ли в изключителната компетентност по смисъла на член 24, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела иск за установяване на по-широки права върху изобретение въз основа на претенция за изобретателство или съизобретателство съгласно национални заявки за патенти и патенти, регистрирани в трета държава?

____________

1     ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.