Language of document :

2021 m. birželio 28 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Byla C-398/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2011/161 8ab straipsnio 5 dalimi:

– pažeidžiama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį užtikrinama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, nes pagal ją advokatai, vykdantys su atstovavimu teisme susijusias užduotis, iš esmės priskiriami prie tarpininkų, kurie privalo pateikti mokesčių administratoriui informaciją, būtiną siekiant pranešti apie tarpvalstybinę mokestinę schemą, arba privalo pranešti apie šią prievolę kitam tarpininkui?

– ar ja pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje įtvirtintos teisės į susirašinėjimo slaptumą ir privatų gyvenimą, tiek, kiek pagal ją advokatai, vertinantys savo kliento teisinę padėtį, iš principo gali būti priskiriami prie tarpininkų, privalančių pateikti mokesčių administratoriui informaciją, reikalingą siekiant įvykdyti prievolę pateikti informaciją apie tarpvalstybinio pobūdžio mokestinę schemą, arba turinčių pranešti apie šią prievolę kitam tarpininkui?

____________

1 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011, p. 1).