Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

UZNESENIE PREDSEDU SÚDNEHO DVORA

z 19. októbra 2018 (*)

„Skrátené konanie“

Vo veci C‑621/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Vrchný súd, odvolací senát, prvé oddelenie (Škótsko), Spojené kráľovstvo] z 3. októbra 2018 a doručený Súdnemu dvoru 3. októbra 2018, ktorý súvisí s konaním:

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham,

Joanna Cherry

proti

Secretary of State for Exiting the European Union,

za účasti:

Toma Brakea,

Chrisa Leslieho,

PREDSEDA SÚDNEHO DVORA,

po vypočutí sudcu spravodajcu C. G. Fernlunda a generálneho advokáta M. Camposa Sáncheza‑Bordonu,

vydal toto

Uznesenie

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 50 ZFEÚ.

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánmi Andym Wightmanom, Rossom Greerom, Alynom Smithom, Davidom Martinom, Jolyonom Maughamom, pani Catherinou Stihlerovou a pani Joannou Cherryovou na jednej strane a Secretary of State for Exiting the European Union (minister pre vystúpenie z Európskej únie) na druhej strane vo veci možnosti odvolať oznámenie o úmysle Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vystúpiť z Európskej únie.

3        Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Vrchný súd, odvolací senát, prvé oddelenie (Škótsko), Spojené kráľovstvo] sa v podstate pýta, či v prípade, ak členský štát v súlade s článkom 50 ZEÚ oznámil Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie, právo Únie umožňuje, aby tento členský štát jednostranne odvolal svoje oznámenie pred uplynutím lehoty dvoch rokov stanovenej v tomto článku. V prípade kladnej odpovede sa pýta na podmienky takéhoto odvolania a na jeho dôsledky, pokiaľ ide o zotrvanie uvedeného členského štátu v Únii.

4        Vnútroštátny súd uvádza, že podľa § 13 European Union (Withdrawal) Act 2018 (zákon o vystúpení z Európskej únie z roku 2018) možno dohodu o vystúpení, ktorá môže byť uzavretá medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou na základe článku 50 ods. 2 ZEÚ a ktorou sa stanoví spôsob tohto vystúpenia, ratifikovať len vtedy, ak túto dohodu a rámec budúcich vzťahov Spojeného kráľovstva s Úniou schválil Parlament Spojeného kráľovstva. Tento vnútroštátny súd spresňuje, že ak nedôjde k schváleniu dohody o vystúpení poslancami parlamentu a ak sa nepredloží nijaký ďalší návrh, aj napriek tomu dôjde k vystúpeniu 29. marca 2019.

5        Uvedený súd ďalej uvádza, že sa pýta na možnosť jednostranného odvolania oznámenia a zotrvania v Únii. Takisto spresňuje, že odpoveď Súdneho dvora objasní možnosti, ktoré budú mať k dispozícii poslanci parlamentu pri hlasovaní o týchto záležitostiach.

6        Vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Vrchný súd, odvolací senát, prvé oddelenie (Škótsko)] žiada, aby Súdny dvor prejednal tento návrh v skrátenom konaní upravenom v článku 105 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

7        Toto ustanovenie stanovuje, že na návrh vnútroštátneho súdu alebo výnimočne i bez návrhu môže predseda Súdneho dvora, ak si povaha veci vyžaduje jej prejednanie bez zbytočného odkladu, po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta rozhodnúť, že prejudiciálne konanie prebehne v skrátenom konaní odchylne od ustanovení tohto poriadku.

8        V prejednávanej veci vnútroštátny súd zdôrazňuje naliehavú povahu svojho návrhu jednak z dôvodu lehoty dvoch rokov, ktorá začala plynúť 29. marca 2017, t. j. dňom oznámenia úmyslu Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, a ktorá sa v súlade s článkom 50 ZEÚ uplatňuje na tento postup vystúpenia, a jednak z dôvodu nevyhnutnosti uskutočniť ešte pred 29. marcom 2019 rozpravu a hlasovanie o tejto veci v Parlamente Spojeného kráľovstva.

9        V tejto súvislosti treba konštatovať, že vnútroštátny súd uvádza dôvody, ktoré nepochybne odôvodňujú naliehavosť rozhodnutia. Ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, treba predovšetkým objasniť rozsah článku 50 ZEÚ skôr, než sa vnútroštátne parlamenty vyslovia k dohode o vystúpení, ktorú upravuje tento článok a ktorá by im mohla byť predložená.

10      Bolo už pritom rozhodnuté, že pokiaľ vec vyvoláva vážne pochybnosti, ktoré sa týkajú základných otázok vnútroštátneho ústavného práva a práva Únie, môže byť vzhľadom na osobitné okolnosti takejto veci nevyhnutné prejednať danú vec bez zbytočného odkladu v súlade s článkom 105 ods. 1 rokovacieho poriadku (pozri v tomto zmysle uznesenia predsedu Súdneho dvora z 28. februára 2017, M.A. S. a M.B., C‑42/17, neuverejnené, EU:C:2017:168, body 7 až 9, ako aj z 26. septembra 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, neuverejnené, EU:C:2018:786, body 14 až 16).

11      Vzhľadom na to, že prejednávané vykonanie článku 50 ZEÚ má pre Spojené kráľovstvo a pre ústavný poriadok Únie zásadný význam, osobitné okolnosti prejednávanej veci odôvodňujú prejednanie tejto veci bez zbytočného odkladu v súlade s článkom 105 ods. 1 rokovacieho poriadku.

12      V dôsledku toho je potrebné, aby bola vec C‑621/18 prejednaná v skrátenom konaní.

Z týchto dôvodov predseda Súdneho dvora nariadil:

Vec C621/18 bude prejednaná v skrátenom konaní podľa článku 105 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

Podpisy


*      Jazyk konania: angličtina.