Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 22 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Roma — Италия) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

(Съединени дела C-344/13 и С-367/13)1

(Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Данъчно законодателство — Доходи от печалби от хазартни игри — Разлика при облагане на печалбите, получени в чужбина, и тези от национални игрални заведения)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria provinciale di Roma

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Ответник: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Диспозитив

Членове 52 ДФЕС и 56 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, според която печалбите от хазартни игри, реализирани в игрални заведения за хазартни игри в други държави членки, се облагат с данък върху дохода, а същите доходи, когато са реализирани в игрални заведения на нейната територия, са освободени от този данък.

____________

1 ОВ C 260, 7.9.2013 г.