Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Sprawy połączone C‑344/13 i C‑367/13

Cristiano Blanco

i

Pier Paolo Fabretti

przeciwko

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożone przez Commissione tributaria provinciale di Roma)

Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Przepisy podatkowe – Dochody pochodzące z wygranych z gier losowych – Różnica w opodatkowaniu wygranych uzyskanych za granicą i wygranych pochodzących z kasyn krajowych

Streszczenie – wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 2014 r.

Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Gry losowe – Uregulowanie krajowe ustanawiające różnicę w opodatkowaniu dochodów z tych gier uzyskanych za granicą i tych pochodzących z kasyn krajowych – Niedopuszczalność – Względy uzasadniające – Brak

(art. 52 TFUE, 56 TFUE)

Artykuły 52 TFUE i 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, które obejmują podatkiem dochodowym wygrane w grach losowych uzyskane w kasynach gier znajdujących się w innych państwach członkowskich oraz zwalniają z tegoż podatku podobne dochody uzyskane w kasynach krajowych.

W oczywisty sposób dyskryminujące, uregulowanie takie może być uzasadnione wyłącznie w zakresie, w jakim dąży do realizacji celów odpowiadających względom porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego w rozumieniu art. 52 TFUE, a zawarte w nim ograniczenia spełniają warunki w zakresie proporcjonalności. Nie jest tak jednak w wypadku omawianego uregulowania, bowiem, po pierwsze, co się tyczy celów dotyczących zapobiegania procederowi prania pieniędzy i konieczności ograniczenia wyprowadzania za granicę lub wprowadzania do danego państwa członkowskiego pieniędzy, których pochodzenie jest nieznane, organy państwa członkowskiego nie mogą zasadnie domniemywać, w sposób ogólny i bez rozróżnienia, że podmioty i jednostki mające siedzibę w innym państwie członkowskim oddają się działalności przestępczej. Co się tyczy, po drugie, walki z uzależnieniem od hazardu, która jest objęta ochroną zdrowia publicznego, omawiane ustawodawstwo nie może zagwarantować w sposób spójny i systematyczny realizacji celu obejmującego walkę z uzależnieniem od hazardu, gdyż zwolnienie z opodatkowania wygranych pochodzących z kasyn gier położonych na terytorium danego kraju może zachęcać konsumentów do udziału w grach losowych, umożliwiając im skorzystanie z tego zwolnienia.

(por. pkt 32, 33, 39, 41, 44, 46–48; sentencja)