Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Испания), постъпило на 6 април 2021 г. — Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Дело C-215/21)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Страни в главното производство

Ищец: Zulima

Ответник: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Преюдициален въпрос

При исковете на потребители срещу неравноправни клаузи, основани на Директива 93/13/ЕО1 и в хипотезите на извънсъдебно удовлетворение, член 22 от Ley de Enjuiciamiento Civil предвижда, че потребителите трябва да поемат съдебните разноски, без да се отчита предходното поведение на продавача или доставчика, който не е изпълнил отправените преди предявяването на съответния иск покани за изпълнение. Представлява ли тази испанска процесуална уредба съществена пречка, която може да възпре потребителите да упражнят правото на ефективен съдебен контрол върху евентуално неравноправен характер на договорна клауза в противоречие с принципа на ефективност и с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива 93/13?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).