Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Španělsko) dne 6. dubna 2021 – Zulima v. Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Věc C-215/21)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Zulima

Žalovaná: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Předběžná otázka

Článek 22 Ley de Enjuiciamiento Civil (občanský soudní řád) při uplatňování nároků spotřebitelů vůči zneužívajícím ujednáním založeným na směrnici 93/13/ES1 a pro případ, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání, stanoví, že spotřebitelé musí nést náklady řízení, aniž zohledňuje předchozí jednání prodávajícího nebo poskytovatele, který nevyhověl předžalobní výzvě. Vytváří tato španělská procesní úprava podstatnou překážku, která může v rozporu se zásadou efektivity a s čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice 93/13 odradit spotřebitele od uplatnění práva na účinný soudní přezkum potenciálně zneužívající povahy smluvního ujednání?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29).