Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 15. marca 2022 – Kopiosto r.y./Telia Finland Oyj

(vec C-201/22)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kopiosto r.y.

Žalovaná: Telia Finland Oyj

Prejudiciálne otázky

1.    Pokiaľ ide o správcov zmluvných licencií, ktorí kolektívne spravujú práva duševného vlastníctva, myslí sa oprávnením podať žalobu na obranu týchto práv, ktoré je predpokladom aktívnej legitimácie spočívajúcej na ustanovení článku 4 písm. c) smernice 2004/481 , výlučne všeobecná procesná spôsobilosť v sporových veciach alebo sa ním vyžaduje právo vo vlastnom mene viesť spor na obranu predmetných práv výslovne uznané vo vnútroštátnych právnych predpisoch?

2.    Má sa slovné spojenie „priamy záujem na ochrane autorských práv vlastníkov práv, ktorých zastupuje“ pri výklade spočívajúcom na článku 4 písm. c) smernice 2004/48 vykladať jednotne vo všetkých členských štátoch, keď ide o právo organizácie kolektívnej správy v zmysle článku 3 písm. a) smernice 2014/261 vo vlastnom mene podať žalobu z dôvodu porušovania autorských práv, keď

(i)    ide o použitie diel, na ktoré je organizácia ako správca zmluvných licencií v zmysle Tekijänoikeuslaki (autorský zákon) oprávnená udeľovať rozšírené kolektívne licencie, ktoré nadobúdateľovi licencie umožňujú používať aj diela takých autorov tohto odvetvia, ktorí organizáciu nesplnomocnili na spravovanie svojich práv;

(ii)    ide o použitie diel, na ktoré autori zmluvou alebo splnomocnením udelili organizácii oprávnenie na spravovanie svojich práv bez toho, aby boli práva prevedené na organizáciu?

3.    Ak sa vychádza z toho, že organizácia ako správca zmluvných licencií má priamy záujem a aktívnu legitimáciu na podanie žaloby vo vlastnom mene: Aký význam má prípadne pri posudzovaní aktívnej legitimácie v kontexte článkov 17 a 47 Charty základných práv Európskej únie okolnosť, že organizácia ako správca zmluvných licencií zastupuje aj autorov, ktorí ju nesplnomocnili spravovať ich práva a že právo organizácie podať žalobu na ochranu práv týchto autorov nie je upravené zákonom?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 2014, s. 72).