Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 28 oktober 2010

Mål F-6/09

Soukaïna Fares

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Kontraktsanställda – Placering i lönegrad – Beaktande av yrkeserfarenhet”

Saken: Talan enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Soukaïna Fares, kontraktsanställd vid kommissionen, har yrkat ogiltigförklaring av beslutet från den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal att placera henne i lönegrad 8 i funktionsgrupp III för kontraktsanställda, vilket framgår av hennes anställningsavtal som kontraktsanställd av den 28 mars 2008.

Avgörande: Kommissionens beslut att placera sökanden i lönegrad 8 i funktionsgrupp III för kontraktsanställda, vilket framgår av hennes anställningsavtal som kontraktsanställd av den 28 mars 2008, ogiltigförklaras. Kommissionen ska bära samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering – Placering i lönegrad – Beaktande av yrkeserfarenhet – Utrymme för skönsmässig bedömning för myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal – Domstolsprövning – Gränser

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 86.1)

2.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering – Placering i lönegrad – Beaktande av yrkeserfarenhet

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 86.1; kommissionens allmänna genomförandebestämmelser, artikel 7.3)

1.      När en institution utnyttjar sitt vidsträckta utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller beaktande av yrkeserfarenhet måste den iaktta samtliga tillämpliga bestämmelser. Institutionens bedömningar får inte vara uppenbart oriktiga. Inom detta område är unionsdomstolarnas prövning begränsad till att undersöka om myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och om den har utnyttjat sitt skön på ett uppenbart oriktigt sätt.

(se punkterna 39 och 40)

2.      För att fastställa om en kontraktsanställds tidigare yrkeserfarenhet kan tillgodoräknas denne med avseende på placering i lönegrad framgår det av artikel 7.3 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfaranden för anställning av kontraktsanställda vid kommissionen att det inte bara ska företas en kontroll av arbetsbeskrivningen för den kontraktsanställdes tidigare tjänst, utan även, i förekommande fall, en konkret prövning av de arbetsuppgifter som den kontraktsanställde utförde i denna tjänst. Detta sker för att fastställa vilken kvalifikationsnivå som krävdes för de arbetsuppgifter som rent faktiskt utfördes. Torts att en arbetsbeskrivning i de flesta fall i praktiken är tillräcklig grundval för att avgöra huruvida en yrkeserfarenhet kan beaktas vid placeringen av en kontraktsanställd kan kommissionen således, med andra ord, inte underlåta att undersöka vilka arbetsuppgifter den berörde rent faktiskt utförde i sin tidigare anställning när vederbörande framlägger bevisning som gör det troligt att de arbetsuppgifter som denne utförde i praktiken inte motsvarade den formella arbetsbeskrivningen för tjänsten.

(se punkt 63)