Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 lutego 2010 r. - Faria przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

(Sprawa F-7/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z oceny - Postępowanie w sprawie oceny za rok 2006/2007 - Żądnie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny - Oczywisty błąd w ocenie - Zadośćuczynienie za krzywdę)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciele: I. de Medrano Caballero, pełnomocnik, wspierany przez adwokata D. Waelbroecka)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za okres od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 września 2007 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność sprawozdania z oceny M.H. Farii, sporządzonego przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) za okres od dnia 1 października do dnia 30 września 2007 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

OHIM pokrywa, poza własnymi kosztami, trzy czwarte kosztów poniesionych M.H. Farię.

M.H. Faria pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 69 z 21.3.2009, s. 55.