Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 февруари 2010 г. - Menghi/ENISA

(Дело F-2/09)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Уволнение след края на изпитателния срок - Психически тормоз)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Riccardo Achille Menghi, (Cagliari, Италия) (представител: L. Defalque, avocat)

Ответник: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (представители: E. Maurage, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Отмяна на решението да не бъде продължен договорът на жалбоподателя след изпитателния срок, както и искане за обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 55, 7.3.2009 г., стр. 53.