Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Constitucional (Espanja) on esittänyt 28.7.2011 - Rikosoikeudenkäynti Stefano Mellonia vastaan - muu osapuoli: Ministerio Fiscal

(Asia C-399/11)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Constitucional

Pääasian asianosaiset

Rikosoikeudenkäynnin vastaaja: Stefano Melloni

Muu osapuoli: Ministerio Fiscal

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko puitepäätöksen 2002/584/YOS1, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299/YOS2, 4 a artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se estää kansallisia oikeusviranomaisia tässä samassa säännöksessä täsmennetyissä tapauksissa asettamasta eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanolle ehdon, jonka mukaan kyseessä olevan tuomitun on voitava hakea tuomioon muutosta hänen puolustautumisoikeuksiensa takaamiseksi?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko puitepäätöksen 2002/584/YOS 4 a artiklan 1 kohta sopusoinnussa niiden edellytysten kanssa, jotka johtuvat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitetusta oikeudesta tehokkaaseen oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä perusoikeuskirjan 48 artiklan 2 kohdassa taatuista puolustautumisoikeuksista?

Mikäli toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, sallitaanko perusoikeuskirjan 53 artiklassa, tulkittuna systemaattisesti perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa tunnustettujen oikeuksien yhteydessä, jäsenvaltion asettaa oikeudenkäynnissä poissa olevana tuomitun henkilön luovuttamiselle ehto, jonka mukaan tuomitun on voitava saada asiansa uudelleen käsiteltäväksi luovuttamista pyytäneessä valtiossa, jolloin näille oikeuksille annetaan korkeampi suojan taso kuin mikä johtuu unionin oikeudesta, jotta vältettäisiin tämän jäsenvaltion perustuslaissa tunnustetun perusoikeuden rajoittava tai loukkaava tulkinta?

____________

1 - Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, EYVL L 190, s. 1.

2 - Puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, 26.2.2009 tehty neuvosto puitepäätös, EUVL L 81, s. 24.