Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. února 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Constitucional Madrid - Španělsko) - trestní řízení proti Stefanovi Mellonimu

( C-399/11)

"Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech - Evropský zatýkací rozkaz - Postupy předávání mezi členskými státy - Rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně - Výkon trestu uloženého v nepřítomnosti - Možnost přezkumu rozsudku"

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Constitucional Madrid

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: Stefano Melloni

Odpůrce: Ministerio Fiscal

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Tribunal Constitucional Madrid - Výklad článku 4a rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, s. 1), ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně (Úř. věst. L 81, s. 24), a článků 47, 48 a 53 Listiny základních práv Evropské unie - Rozhodnutí vydaná v řízení, kterého se dotčená osoba nezúčastnila osobně - Výkon trestu uloženého v nepřítomnosti - Možnost přezkumu rozsudku

Výrok

Článek 4a odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby vykonávající justiční orgán v případech uvedených v tomto ustanovení podmínil výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu tím, že odsuzující rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti může být přezkoumáno ve vystavujícím členském státě.

Článek 4a odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584, ve znění rámcového rozhodnutí 2009/299, je slučitelný s požadavky vyplývajícími z článku 47 a čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie.

Článek 53 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje členskému státu podmínit předání osoby odsouzené v nepřítomnosti tím, že odsuzující rozhodnutí může být ve vystavujícím členském státě přezkoumáno za účelem vyloučení zásahu do práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu zaručených jeho ústavou.

____________

1 - Úř. věst. C 290, 1.10.2011.