Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. veebruari 2013. aasta otsus (Tribunal Constitucional Madrid (Hispaania) eelotsusetaotlus) - kriminaalasi Stefano Melloni süüdistuses

(kohtuasi C-399/11)

(Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades - Euroopa vahistamismäärus - Liikmesriikidevaheline üleandmiskord - Otsused, mis tehakse pärast kohtulikku arutelu, millele asjaomane isik isiklikult ei ilmunud - Tagaselja määratud karistuse täitmisele pööramine - Kohtuotsuse teistmise võimalus)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Constitucional Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Stefano Melloni

Kostja: Ministerio Fiscal

Ese

Eelotsusetaotlus - Tribunal Constitucional Madrid - Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34), mida on muudetud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/299/JSK, millega muudetakse raamotsuseid 2002/584/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK ning 2008/947/JSK, edendades seeläbi isikute menetlusõigusi ja tõhustades selliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist, mis tehakse, kui asjaomane isik ei viibi isiklikult kohtulikul arutelul (ELT L 81, lk 24), artikli 4a ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 47, 48 ja 53 tõlgendamine - Otsused, mis on tehtud menetluses, millest huvitatud isik isiklikult osa ei võtnud - Tagaseljaotsusega määratud karistuse täitmine - Võimalus otsus üle vaadata

Resolutsioon

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta, mida on muudetud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/299/JSK, artikli 4a lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui vahistamismäärust täitev õigusasutus kohaldab samas sättes täpsustatud juhtudel karistuse täitmisele pööramiseks tehtud Euroopa vahistamismääruse täitmise suhtes tingimust, et tagaselja tehtud süüdimõistvat otsust peab saama vahistamismääruse teinud liikmesriigis teista.

Raamotsuse 2002/584, mida on muudetud raamotsusega 2009/299, artikli 4a lõige 1 on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 47 ja artikli 48 lõikest 2 tulenevate nõuetega.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 53 tuleb tõlgendada nii, et see ei luba liikmesriigil kohaldada tagaselja süüdi mõistetud isiku üleandmise suhtes tingimust, et vahistamismääruse teinud liikmesriigis peab saama süüdimõistmist teista, selleks et vältida selle liikmesriigi põhiseadusega tagatud õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele ja kaitseõiguste rikkumist.

____________

1 - ELT C 290, 1.10.2011.