Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.2.2013 (Tribunal Constitucional Madridin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - rikosoikeudenkäynti Stefano Mellonia vastaan

(Asia C-399/11)

(Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa - Eurooppalainen pidätysmääräys - Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt - Ratkaisut, jotka on annettu henkilön ollessa poissa oikeudenkäynnistä - Vastaajan poissa ollessa määrätyn rangaistuksen täytäntöönpano - Mahdollisuus tuomiolla ratkaistun asian uudelleentarkasteluun)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Constitucional Madrid

Pääasian asianosaiset

Rikosasia, jossa vastaajana on Stefano Melloni

Muu osapuoli: Ministerio Fiscal

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Tribunal Constitucional Madrid - Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (EYVL L 190, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, 26.2.2009 tehdyllä neuvosto puitepäätöksellä (EUVL L 81, s. 24) 4 a artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47, 48 ja 53 artiklan tulkinta - Päätökset, jotka on tehty oikeudenkäynnissä, jossa asianomainen ei ole henkilökohtaisesti ollut läsnä - Vastaajan poissa ollessa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpano - Mahdollisuus tuomiolla ratkaistun asian uudelleen tarkasteluun

Tuomiolauselma

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston 26.2.2009 tekemällä puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 4 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se estää täytäntöönpanosta vastaavaa oikeusviranomaista tässä säännöksessä täsmennetyissä tapauksissa asettamasta rangaistuksen täytäntöön panemiseksi annetun eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanolle ehtoa, jonka mukaan vastaajan poissa ollessa annetulla tuomiolla ratkaistua asiaa on voitava tarkastella uudelleen pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa.

Puitepäätöksen 2002/584, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299, 4 a artiklan 1 kohta on yhteensopiva Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklasta ja 48 artiklan 2 kohdasta johtuvien vaatimusten kanssa.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 53 artiklaa on tulkittava siten, että siinä ei sallita jäsenvaltion asettavan poissa olevana tuomitun henkilön luovuttamiselle ehtoa, jonka mukaan tuomiolla ratkaistua asiaa on voitava tarkastella uudelleen pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, jotta vältettäisiin tämän jäsenvaltion perustuslaissa taattujen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden ja puolustautumisoikeuksien loukkaus.

____________

1 - EUVL C 290, 1.10.2011.