Language of document :

2013 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas baudžiamojoje byloje (Tribunal Constitucional Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) prieš Stefano Melloni

(Byla C-399/11)

(Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Europos arešto orderis - Perdavimo tarp valstybių narių tvarka - Sprendimai, priimti procese, kuriame suinteresuotasis asmuo asmeniškai nedalyvavo - "In absentia" paskirtos bausmės vykdymas - Galimybė skųsti teismo sprendimą)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Constitucional Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Stefano Melloni

Kita šalis: Ministerio Fiscal

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tribunal Constitucional Madrid - 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34), iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, iš dalies keičiančiu Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinančiu asmenų procesines teises bei skatinančiu tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime (OL L 81, p. 24), 4 a straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47, 48 ir 53 straipsnių išaiškinimas - Sprendimai, priimti procese, kuriame suinteresuotasis asmuo asmeniškai nedalyvavo - "In absentia" paskirtos bausmės vykdymas - Galimybė skųsti teismo sprendimą.

Rezoliucinė dalis

1.    2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 4a straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: pagal ją draudžiama šioje nuostatoje nurodytais atvejais vykdančiajai teisminei institucijai nustatyti Europos arešto orderio, išduoto siekiant įvykdyti bausmę, vykdymo sąlygą, pagal kurią tam tikras in absentia priimtas nuosprendis galėtų būti apskųstas išduodančiojoje valstybėje narėje.

2.    Pagrindų sprendimo 2002/584, iš dalies pakeisto Pamatiniu sprendimu 2009/299, 4a straipsnio 1 dalis atitinka iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio ir 48 straipsnio 2 dalies kylančius reikalavimus.

3.    Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 53 straipsnis turi būti aiškinamas taip: juo neleidžiama valstybei narei nustatyti asmens, nuteisto in absentia, perdavimo sąlygos, pagal kurią jam turi būti sudaryta galimybė apskųsti nuosprendį išduodančiojoje valstybėje narėje, taip siekiant išvengti jos konstitucijoje užtikrintų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisės į gynybą pažeidimo.

____________

1 - OL C 290, 2011 10 1.