Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2013. gada 26. februāra spriedums (Tribunal Constitucional Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - kriminālprocess pret Stefano Melloni

(lieta C-399/11) 

Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās - Eiropas apcietināšanas orderis - Nodošanas procedūras starp dalībvalstīm - Lēmumi, kas pieņemti aizmuguriska procesa iznākumā - Aizmuguriski piespriesta soda izpilde - Iespēja pārskatīt spriedumu

Tiesvedības valoda - spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Constitucional Madrid

Lietas dalībnieki pamata procesā

Apsūdzētais kriminālprocesā: Stefano Melloni

Otra puse: Ministerio Fiscal

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tribunal Constitucional Madrid - Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/JAI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.), kurā grozījumi ir izdarīti ar Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmumu 2009/299/TI, ar ko groza Pamatlēmumus 2002/584/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI un 2008/947/TI, tādējādi stiprinot personu procesuālās tiesības un veicinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriskiem nolēmumiem (OV L 81, 24. lpp.), 4.a panta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47., 48. un 53. panta interpretācija - Nolēmums, kas ir pieņemts procesā, kurā ieinteresētā persona personiski nav piedalījusies - Aizmuguriski piespriestā soda izpilde - Sprieduma pārskatīšanas iespēja

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, kas grozīts ar Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmumu 2009/299/TI, 4.a panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj izpildes tiesu iestādei šajā normā norādītajos gadījumos Eiropas apcietināšanas ordera, kas izdots, lai izpildītu sodu, izpildi pakļaut nosacījumam, ka aizmuguriski piespriesto sodu var pārskatīt izsniegšanas dalībvalstī;

Pamatlēmuma 2002/584, kas grozīts ar Pamatlēmumu 2009/299, 4.a panta 1. punkts atbilst no Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta un 48. panta 2. punkta izrietošajām prasībām;

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 53. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neļauj dalībvalstīm aizmuguriski notiesātas personas nodošanu pakļaut nosacījumam, ka šo notiesājošo spriedumu var pārskatīt izsniegšanas dalībvalstī, lai izvairītos no kaitējuma tās konstitūcijā garantētām tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu un tiesībām uz aizstāvību.

____________

1 - OV C 290, 1.10.2011.