Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. februára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Constitucional Madrid - Španielsko) - trestné konanie proti Stefanovi Mellonimu

(vec C-399/11)

(Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach - Európsky zatykač - Postupy odovzdávania medzi členskými štátmi - Rozhodnutia vydané v konaní, na ktorom sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila - Výkon trestu uloženého v neprítomnosti - Možnosť preskúmania rozsudku)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Constitucional Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Trestné konanie proti: Stefanovi Mellonimu

Ďalší účastník konania: Ministerio Fiscal

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Tribunal Constitucional Madrid - Výklad článku 4a rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 190, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34), zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 81, s. 24), a článkov 47, 48 a 53 Charty základných práv Európskej únie - Rozhodnutia vydané v konaní, na ktorom sa dotknutá osoba osobne nezúčastnila - Výkon trestu uloženého v neprítomnosti - Možnosť preskúmania rozsudku

Výrok rozsudku

Článok 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúcemu súdnemu orgánu v prípadoch uvedených v tomto ustanovení bráni podriadiť výkon európskeho zatykača vydaného na účely výkonu trestu podmienke možnosti preskúmania odsudzujúceho rozsudku vydaného v neprítomnosti v členskom štáte, ktorý vydal zatykač.

Článok 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím 2009/299, je zlučiteľný s požiadavkami vyplývajúcimi z článku 47 a článku 48 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie.

Článok 53 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje členskému štátu podriadiť odovzdanie osoby odsúdenej v neprítomnosti podmienke možnosti preskúmania odsudzujúceho rozsudku v štáte, ktorý vydal zatykač, aby sa predišlo porušeniu práva na spravodlivý proces a práva na obhajobu zaručených jeho ústavou.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011.