Language of document :

2021 m. sausio 13 d. Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JW, HD, XS / LOT Polish Airlines

(Byla C-20/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Frankfurt am Main

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: JW, HD, XS

Atsakovė: LOT Polish Airlines

Prejudicinis klausimas

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo1 7 straipsnio 1 punkto b papunktį reikia aiškinti taip, kad prievolės įvykdymo vieta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kalbant apie skrydį, kuriam būdinga visoms kelionės atkarpoms patvirtinta bendra rezervacija ir kuris susideda iš dviejų ar daugiau dalių, gali būti ir pirmąjį skrydį vykdančio orlaivio atvykimo vieta, kai iš šių skrydžio dalių susidedantį vežimą vykdo du skirtingi oro vežėjai ir kai ieškinys dėl kompensacijos, kuris teikiamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/20042 , reiškiamas pirmąją skrydžio dalį vykdančiam oro vežėjui dėl atidėtos pirmosios skrydžio dalies?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.

2 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. Specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).