Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Miercurea Ciuc (Rumänien) den 4 januari 2021 – Pricoforest SRL mot Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Mål C-13/21)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Judecătoria Miercurea Ciuc

Parter i det nationella målet

Klagande: Pricoforest SRL

Motpart: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Tolkningsfrågor

Ska begreppet ”en radie av högst 100 km” i artikel 13.1 b i förordning nr 561/20061 tolkas så, att en rät linje som dras på kartan från den plats där företaget är beläget till destinationen ska understiga 100 km eller att den sträcka som fordonet faktiskt har tillryggalagt ska understiga 100 km?

    Ska bestämmelserna i artikel 13.1 b i förordning nr 561/2006 tolkas så, att utförandet av sådana transporter som föreskrivs i nämnda bestämmelse, varav vissa sker inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget och andra överskrider denna radie, under en period på en månad, i ett sammanhang där den situation som avses i artikel 13.1 b i förordning nr 561/2006 undantas från tillämpningen av den aktuella förordningen genom en nationell bestämmelse, förutsätter att samtliga aktuella transporter undantas från tillämpningen av förordningen, eller endast transporter som har utförts [utan] att överskrida en radie av 100 km eller inget av dessa?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 2006, s. 1).