Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 юни 2010 г. - Lebedef-Caponi/Комисия

(Дело F-45/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценка - Доклад за развитие на кариерата - Процедура по оценяване за 2007 г. - Жалба за отмяна - Явна грешка в преценката - Представители на персонала - Становище на групата ad hoc)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподателка: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателката за 2007 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда жалбоподателката да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 153, 4.7.2009 г., стр. 51.