Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 juni 2010 - Lebedef-Caponi / Commissie

(Zaak F-45/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingsrapport - Beoordelingsjaar 2007 - Beroep tot nietigverklaring - Kennelijk onjuiste beoordeling - Personeelsvertegenwoordigers - Advies van ad hoc-groep)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport over 2007

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 153 van 4.7.2009, blz. 51.