Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2020 – Republica Bulgaria/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-545/20)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Republica Bulgaria (reprezentanți: L. Zaharieva, Ts. Mitova, M. Georgieva)

Pârâte: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea următoarelor dispoziții din Regulamentul (UE) 2020/10551 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier;

Articolul 1 alineatul (3) prin aceea că adoptă articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. În cazul în care Curtea ar considera că este imposibilă anularea acestei dispoziții, Bulgaria solicită cu titlu subsidiar anularea articolului 1 alineatul (3) în întregime și

Articolul 2 alineatul (4) litera (a). În cazul în care Curtea ar considera că este imposibilă anularea acestei dispoziții, Bulgaria solicită cu titlu subsidiar anularea articolului 2 alineatul (4);

în cazul în care Curtea ar considera că cererea principală de anulare în parte a regulamentului atacat nu poate fi admisă, anularea în tot a Regulamentului (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier și

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta invocă șapte motive în susținerea acțiunii sale:

1. Încălcarea dispozițiilor articolului 90 TFUE, coroborate cu cele ale articolului 3 alineatul (3) TUE, ale articolului 11 TFUE, ale articolului 37 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale articolului 3 alineatul (5) TUE și ale articolului 208 alineatul (2), ale articolului 216 alineatul (2) TFUE, precum și a Acordului de la Paris.

2. Încălcarea principiului proporționalității, consacrat la articolul 5 alineatul (4) TUE și la articolul 1 din Protocolul nr. 2.

3. Încălcarea principiului egalității de tratament și al nediscriminării (articolul 18 TFUE și articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), a principiului egalității statelor membre în fața tratatelor [articolul 4 alineatul (2) TUE] și, eventual, a articolului 95 alineatul (1) TFUE.

4. Încălcarea articolului 91 alineatul (1) TFUE.

5. Încălcarea articolului 90 a articolului 91 alineatul (2) și a articolului 94 TFUE și a articolului 3 alineatul (3) TUE.

6. Încălcarea libertății de exercitare a unei profesii și a dreptului de stabilire în temeiul articolului 49 TFUE și a articolelor 15 și 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

7. Încălcarea dispozițiilor articolului 58 alineatul (1) coroborate cu cele ale articolului 91 TFUE și, în subsidiar, ale articolului 56 TFUE.

____________

1 JO 2020, L 249, p. 17.