Language of document :

2020 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Kipro Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-549/20)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Kipro Respublika, atstovaujama Eirini Neofytou

Atsakovai: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje1 , 1 straipsnio 3 dalį, kiek šioje nuostatoje numatytas Reglamento Nr. 1071/2009 5 straipsnio 1 dalies b punktas. Jei Teisingumo Teismas mano, kad tai neįmanoma, jo prašoma panaikinti visą 1 straipsnio 3 dalį;

jei Teisingumo Teismas laiko nepriimtinu prašymą iš dalies, kaip nurodyta pirmiau, panaikinti ginčijamą reglamentą, panaikinti 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje;

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo prašymą ieškovė nurodo septynis panaikinimo pagrindus:

Pirmasis panaikinimo pagrindas: ieškovė tvirtina, kad atsakovai pažeidė SESV 90 straipsnį, siejamą su ESS 3 straipsnio 3 dalimi, SESV 11 straipsnį, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnį, ESS 3 straipsnio 5 dalį, SESV 208 straipsnio 2 dalį ir SESV 216 straipsnio 2 dalį ir Paryžiaus sutartį [dėl klimato kaitos].

Antrasis panaikinimo pagrindas: ieškovė tvirtina, kad atsakovai pažeidė proporcingumo principą, numatytą ESS 5 straipsnio 4 dalyje ir Protokolo Nr. 2, pridėto prie ES sutarties ir SESV sutarties dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, 1 straipsnyje.

Trečiasis panaikinimo pagrindas: ieškovė tvirtina, kad atsakovai pažeidė vienodo požiūrio principą ir draudimą diskriminuoti, nustatytus SESV 18 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniuose, valstybių narių lygybės Sutarčių atžvilgiu principą, įtvirtintą ESS 4 straipsnio 2 dalyje, ir, kiek Teisingumo Teismas laiko tai būtina, SESV 95 straipsnio 1 dalį.

Ketvirtasis panaikinimo pagrindas: ieškovė tvirtina, kad atsakovai pažeidė SESV 91 straipsnio 1 dalį.

Penktasis panaikinimo pagrindas: ieškovė tvirtina, kad atsakovai pažeidė SESV 91 straipsnio 2 dalį ir SESV 90 straipsnį, siejamą su ESS 3 straipsnio 3 dalimi ir SESV 94 straipsnį.

Šeštasis panaikinimo pagrindas: ieškovė tvirtina, kad atsakovai pažeidė laisvės užsiimti verslu ir steigimosi laisvės principus, įtvirtintus SESV 49 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 ir 16 straipsniuose.

Septintasis panaikinimo pagrindas: ieškovė tvirtina, kad atsakovai pažeidė SESV 58 straipsnio 1 dalį, siejamą su 91 straipsniu, ir, papildomai, SESV 56 straipsnį.

____________

1 OL L 249, 2020, p. 17.