Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Ciper/Evropski parlament in Svet Evropske unije

(Zadeva C-549/20)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Ciper (zastopnik: Eirini Neofytou)

Toženi stranki: Evropski parlament in Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi člen 1(3) Uredbe (EU) 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št.  1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza1 , v delu v katerem navedena določba nadomešča člen 5(1)(b) Uredbe št. 1071/2009. Podredno, če Sodišče meni, da to ni mogoče, se Sodišču predlaga, naj za ničen razglasi člen 1(3) Uredbe (EU) 2020/1055 v celoti;

podredno, če bi Sodišče menilo, da je tožba za razglasitev delne ničnosti izpodbijane uredbe, kot izhaja iz prejšnjega tožbenega razloga, nedopustna, naj za nično razglasi Uredbo (EU) 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št.  1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza;

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svojega predloga tožeča stranka navaja sedem tožbenih razlogov za razglasitev ničnosti:

Prvi tožbeni razlog za razglasitev ničnosti: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili člen 90 PDEU v povezavi s členom 3(3) PEU, členom 11 PDEU, členom 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, členom 3(5) PEU, členom 208(2) PDEU in členom 216(2) PDEU ter Pariško pogodbo.

Drugi tožbeni razlog za razglasitev ničnosti: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili načelo sorazmernosti, kot je določeno v členu 5(4) PEU in členu 1 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen PEU in PDEU.

Tretji tožbeni razlog za razglasitev ničnosti: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, ki izhajata iz člena 18 PDEU in členov 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, načelo enakosti držav članic v razmerju do Pogodb, ki izhaja iz člena 4(2) PEU, in, če bi Sodišče menilo, da je to potrebno, člena 95(1) PDEU.

Četrti tožbeni razlog za razglasitev ničnosti: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili člen 91(1) PDEU.

Peti tožbeni razlog za razglasitev ničnosti: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili člen 91(2) PDEU in člen 90 PDEU v povezavi s členom 3(3) PEU in členom 94 PDEU.

Šesti tožbeni razlog za razglasitev ničnosti: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili načeli svobode gospodarske pobude in svobode ustanavljanja, ki izhajata iz člena 49 PDEU in členov 15 in 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Sedmi tožbeni razlog za razglasitev ničnosti: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili člen 58(1) PDEU v povezavi s členom 91 PDEU, in, podredno, člen 56 PDEU.

____________

1 UL 2020, L 249 str. 17.