Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 23. oktobrī – Bulgārijas Republika/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-543/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bulgārijas Republika (pārstāves: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1054 1 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību, 1. panta 6. punkta c) apakšpunktu;

pakārtoti, ja Tiesa nolemtu šo prasību par regulas daļēju atcelšanu neapmierināt, pilnībā atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1054 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību;

piespriest Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza kopumā piecus pamatus.

1. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 21. panta 1. punkta un 45. panta, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 45. panta 1. punkta pārkāpums.

2. Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 4. punktā, kā arī LES un LESD pievienotā Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 1. pantā nostiprinātā samērīguma principa pārkāpums.

3. Tiesiskās drošības principa pārkāpums.

4. Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 4. punktā, kā arī LES un LESD pievienotā Protokola Nr. 2 subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 1. pantā nostiprinātā samērīguma principa pārkāpums.

5. LESD 18. pantā, kā arī Hartas 20. un 21. pantā ietverto vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma principu, LES 4. panta 2. punktā ietvertā principa par dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar Līgumiem un – ja Tiesa to atzītu par nepieciešamu – LESD 95. panta 1. punkta pārkāpums.

____________

1  OV 2020, L 249, 1. lpp.