Language of document :

Žaloba podaná 26. októbra 2020 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(vec C-553/20)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 1 bod 6 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov1 ,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Subsidiárne pre prípad, ak by Súdny dvor usúdil, že napadnuté ustanovenie nariadenia 2020/1054 nemožno oddeliť od zvyšku tohto nariadenia bez zmeny jeho podstatného obsahu, Poľská republika navrhuje zrušiť nariadenie 2020/1054 v celom rozsahu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Poľská republika uvádza voči napadnutým ustanoveniam nariadenia 2020/1054 nasledujúce výhrady:

1.    porušenie zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ) v dôsledku svojvoľného vymedzenia miest, v ktorých sú vodiči povinní využiť odpočinok;

2.    porušenie článku 91 ods. 2 ZFEÚ v dôsledku prijatia opatrení bez zohľadnenia ich vplyvu na životnú úroveň a úroveň zamestnanosti v určitých regiónoch a prevádzku dopravných zariadení;

3.    porušenie článku 94 ZFEÚ v dôsledku prijatia opatrení bez zohľadnenia ekonomickej situácie dopravcov;

4.    porušenie zásady právnej istoty z dôvodu, že ustanovenie bolo formulované nepresne a spôsobom neumožňujúcim stanoviť povinnosti, ktoré z neho vyplývajú;

5.    porušenie článku 11 ZFEÚ a článku 37 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku nezohľadnenia požiadaviek ochrany životného prostredia.

Poľská republika konkrétne tvrdí, že napadnuté ustanovenie porušuje zásadu proporcionality. V dôsledku prijatia nevhodných kritérií rozhodujúcich o tom, v ktorých miestach sú vodiči povinní využiť odpočinok, bola porušená zásada slobodného využívania času vodičom počas odpočinku, vyplývajúca z nariadenia 561/2006. Súčasne boli dopravcom uložené neprimerané povinnosti, ktoré majú negatívny vplyv nielen na situáciu jednotlivých podnikov, najmä malých a stredných, a na trh dopravných služieb, ale aj na životné prostredie. Negatívne dôsledky uplatňovania napadnutého ustanovenia pociťujú obzvlášť podniky z krajín nachádzajúcich sa mimo centra Európskej únie. Súčasne prijaté ustanovenie nie je objektívne odôvodnené vo vzťahu k situácii vodičov. Takisto neodzrkadľuje špecifickú povahu regulovaných služieb.

____________

1 Ú. v. EÚ L 249, 2020, s. 1.