Language of document :

Προσφυγή της 23ης Οκτωβρίου 2020 – Ρουμανία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-547/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ρουμανία (εκπρόσωποι: E. Gane, R.I. Haţieganu και A. Rotăreanu)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει εν μέρει τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1055, και συγκεκριμένα:

- το άρθρο 1, σημείο 3, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, και

- το άρθρο 2, σημείο 4, στοιχεία α΄, β΄, γ΄, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 με την προσθήκη της παραγράφου 2α, την τροποποίηση της παραγράφου 3 και την προσθήκη της παραγράφου 4α·

επικουρικώς, και μόνον στην περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι οι διατάξεις αυτές συνδέονται άρρηκτα με άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1055 ή αφορούν την ουσία της πράξης αυτής, να ακυρώσει στο σύνολό της την εν λόγω νομοθετική πράξη της Ένωσης·

να καταδικάσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η Ρουμανία προβάλλει τρεις λόγους ακυρώσεως:

1. Πρώτος λόγος ακυρώσεως, ο οποίος στηρίζεται σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ

Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι το προβλεπόμενο στο άρθρο 1, σημείο 3, του κανονισμού μέτρο σχετικά με την υποχρέωση επιστροφής του οχήματος στην έδρα λειτουργίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης κάθε οκτώ εβδομάδες δεν είναι αναγκαίο προκειμένου να εδραιώσει την πραγματική και αποτελεσματική παρουσία της εταιρίας σε αυτό το κράτος μέλος και είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Το μέτρο αυτό συνιστά αδικαιολόγητη από οικονομικής άποψης και υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, καθώς συνεπάγεται μη χρήσιμες λειτουργικές δαπάνες, αυξάνει τον αριθμό των ταξιδίων χωρίς φορτίο καθώς και τις εκπομπές CO2.

Η Ρουμανία υποστηρίζει επίσης ότι το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, σημείο 4, στοιχεία α΄, β΄ και γ΄, του κανονισμού μέτρο, το οποίο επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς στις ενδομεταφορές, είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και δεν είναι αναγκαίο για την επίλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων όσον αφορά τη μη τήρηση των κανόνων περί ενδομεταφορών.

Το μέτρο αυτό συνιστά οπισθοδρόμηση σε σχέση με το υφιστάμενο επίπεδο απελευθέρωσης της αγοράς και είναι ικανό να προκαλέσει ανισορροπίες στην οργάνωση των αλυσίδων εφοδιασμού των μεταφορικών εταιριών, να αυξήσει τις περιόδους αδράνειας και τον αριθμό των ταξιδίων χωρίς φορτίο. Οι νεοθεσπισθείσες διατάξεις καθιστούν δυσχερέστερη την εφαρμογή των ρυθμίσεων περί ενδομεταφορών και περισσότερο πολύπλοκους τους μηχανισμούς ελέγχου, καθόσον προβλέπονται άνευ χρησιμότητας πρόσθετα διοικητικά καθήκοντα για τους επιχειρηματίες.

Αμφότερα τα μέτρα είναι δυσανάλογα σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες επί των μεταφορικών εταιριών στα κράτη μέλη της Ένωσης, ιδίως σε εκείνα τα οποία βρίσκονται στις γεωγραφικώς απομακρυσμένες περιοχές (περιφέρεια) της Ένωσης.

2. Δεύτερος λόγος ακυρώσεως, ο οποίος στηρίζεται σε αδικαιολόγητο περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 49 ΣΛΕΕ

Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι το προβλεπόμενο στο άρθρο 1, σημείο 3, του κανονισμού μέτρο συνεπάγεται σημαντικές λειτουργικές δαπάνες για τις μεταφορικές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ευρισκόμενο στην περιφέρεια της Ένωσης. Η κερδοφορία και εμμέσως η ελκυστικότητα της σύστασης τέτοιας εταιρίας σε αυτά τα κράτη μέλη θα μειωθούν σημαντικά. Παραλλήλως, οι ήδη εκεί εγκατεστημένοι επιχειρηματίες θα μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στα κράτη μέλη της Δυτικής Ευρώπης προκειμένου να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί η επιστροφή του οχήματος στην έδρα λειτουργίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης ανά οκτώ εβδομάδες.

Το μέτρο αυτό συνιστά, επομένως, περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 49 ΣΛΕΕ. Ο εν λόγω περιορισμός είναι αδικαιολόγητος.

3. Τρίτος λόγος ακυρώσεως, ο οποίος στηρίζεται σε παραβίαση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 ΣΛΕΕ

Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι το μέτρο το οποίο προβλέπει την επιστροφή του οχήματος στην έδρα λειτουργίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης ανά οκτώ εβδομάδες και οι πρόσθετοι περιορισμοί όσον αφορά τις ενδομεταφορές δεν συνάδουν με τους σκοπούς της σύγκλισης της Ένωσης και έχουν προστατευτικό χαρακτήρα, ο οποίος δημιουργεί σοβαρούς φραγμούς για την είσοδο των εγκατεστημένων στην αλλοδαπή επιχειρηματιών στις αγορές των μεταφορών.

Ακόμη και αν φαινομενικά δεν εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις, τα μέτρα αυτά έχουν de facto διαφορετικό αντίκτυπο σε επίπεδο κρατών μελών, καθόσον θίγουν σοβαρά και δυσανάλογα την οικονομική δραστηριότητα των μεταφορικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια της Ένωσης.

Επιπλέον, τα μέτρα τα οποία προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/1055, ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/10541 και η οδηγία (ΕΕ) 2020/10572 (σχετικά με τους πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται στις ενδομεταφορές, την επιστροφή του οχήματος στην έδρα λειτουργίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης κάθε οκτώ εβδομάδες, την επιστροφή του οδηγού κάθε τέσσερις εβδομάδες, την απαγόρευση λήψης των κανονικών περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός της καμπίνας του οχήματος και την απόσπαση των οδηγών) σχεδιάστηκαν ως πυλώνες μιας ολοκληρωμένης δέσμης νομοθετικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, μόνον η ανάλυση των σωρευμένων αποτελεσμάτων των μέτρων αυτών μπορεί να απεικονίσει τον πραγματικό αντίκτυπό τους στην αγορά των μεταφορών.

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (ΕΕ 2020, L 249, σ. 1).

2 Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ 2020, L 249, σ. 49).