Language of document :

23. oktoobril 2020 esitatud hagi – Malta Vabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-552/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Malta Vabariik (esindajad: A. Buhagiar, abogados D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Tühistada määruse 1071/20091 artikli 5 lõike 1 punkt b ja määruse 1072/20092 artikli 8 lõige 2a, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/10553 , millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga, vastavalt artiklitega 1 ja 2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Malta Vabariik palub oma hagis tühistada vaidlustatud sätted järgmistel põhjustel.

Esimene väide, et Euroopa Kohus tühistaks määruse 2020/1055 artikli 1 lõike 3 („sõidukite koduriiki naasmise reegel“), kuna see säte:

rikub ELTL artikli 91 lõiget 2 koostoimes ELTL artikliga 11 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 11 ja 37, arvestades et selle vastuvõtmisel eirati keskkonnamõju kaalutlusi ja sellel on tõsised tagajärjed vedudele.

rikub ELL artikli 5 lõiget 4 ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna see ei ole kõige vähem piirav meede ja põhjustab keskkonna ja vedude seisukohalt tulude ja kulude võrdluses ebaproportsionaalset kahju.

Teine väide, et Euroopa Kohus tühistaks määruse 2020/1055 artikli 2 punkti 4 alapunkti a („Kabotaaži ooteaja“ reegel), kuna see

rikub ELTL artikli 91 lõiget 2 põhjusel, et kostjad jätsid hindamata selle sätte tõsised tagajärjed vedudele.

rikub ELL artikli 5 lõiget 4 ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna see piirab tugevalt veoettevõtjate võimekust korraldada oma logistikat ja tagada oma sõidukipargi sujuv toimimine.

rikub EL põhiõiguste harta artikleid 20 ja 21 ning võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna jätab ilma igasuguse objektiivse põhjenduseta arvestamata saarel asuva liikmesriigi ja selle kaubaveoturu eripärad.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT 2009, L 300, lk 51).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT 2009, L 300, lk 72).

3 ELT 2020, L 249, lk 17.