Language of document :

Kanne 23.10.2020 – Romania v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(asia C-548/20)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Romania (asiamiehet: E. Gane, L. Lițu ja M. Chicu)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

asetus (EU) 2020/1055 on kumottava osittain, siltä osin kuin on kyse sen 1 artiklan 3–6 kohdasta

toissijaisesti ja vain siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin katsoo, että edellä mainitut säännökset liittyvät erottamattomasti asetuksen (EU) 2020/1057 muihin säännöksiin tai koskevat tämän toimenpiteen olennaista sisältöä, mainittu unionin säädös on kumottava kokonaisuudessaan,

parlamentti ja neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Romania vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee SEU 5 artiklan 4 kohdassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen loukkaamista

Romania katsoo, että ratkaisu, jossa vertailukohtana pidetään kuljetustyyppejä koskevaa kriteeriä, jotta yksilöidään tapaukset, joissa maantieliikenteen alalla sovelletaan työntekijöiden lähettämistä koskevaa järjestelmää, ei ollut mukana komission suorittamassa vaikutusten arvioinnissa eikä sitä tue yksikään raportti, kertomus tai tieteellinen tieto.

Kanssalainsäätäjillä oli tässä asiassa velvollisuus arvioida vaikutuksia asiayhteydessä, jossa he muuttivat komission tekemää ehdotusta huomattavan paljon ilman, että heillä oli tiedossaan riittävästi seikkoja, joiden avulla he saattoivat arvioida uuden toimenpiteen oikeasuhtaisuutta.

Lisäksi kuljetustyyppejä koskeva kriteeri luo epävarmuutta vastaanottavan jäsenvaltion yksilöimisessä ja sovellettavassa lainsäädännössä. Näin ollen tämän kriteerin käyttäminen vertailukohtana loukkaa oikeusvarmuuden periaatetta, koska se on ristiriidassa muun muassa direktiivin (EU) 2020/1057 tavoitteiden kanssa.

Lisäksi työntekijöiden lähettämistä koskevan järjestelmän soveltaminen maantieliikenteen alalla käyttämällä vertailukohtana kuljetustoimea koskevaa kriteeriä, on omiaan vaikuttamaan joustavuuteen ja nopeuteen, jotka tällä alalla ovat ominaisia.

Toinen kanneperuste, joka koskee SEUT 18 artiklassa määrätyn syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista

Romania katsoo, että tilanteessa, jossa kansainvälisten kuljetusten ala on objektiivisesti tarkasteltuna keskittynyt/polarisoitunut ja unionin raja-alueilla sijaitsevien jäsenvaltioiden toimijoiden osuus kasvaa, on selvää, että näille raja-alueille sijoittautuneet toimijat vastaavat suurimmasta osasta työntekijöiden lähettämisestä aiheutuvista hallintokuluista ja taloudellisista kustannuksista, ja niille aiheutuu toteutettujen toimenpiteiden osalta haittaa direktiivin (EU) 2020/1057 1 artiklan 3–6 kohdan kaltaisista säännöksistä.

Lisäksi asetuksessa (EU) 2020/1057, asetuksessa (EU) 2020/10541 ja direktiivissä (UE) 2020/10552 säädetyt toimenpiteet (jotka koskevat kabotaasikuljetuksille asetettuja lisärajoituksia, ajoneuvon palaamista sijoittautumisvaltion toimipisteelle joka kahdeksas viikko, kuljettajan palaamista joka neljäs viikko, kieltoa viettää tavanomaisia viikoittaisia lepoaikoja ajoneuvon ohjaamossa ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon) on suunniteltu keskeiseksi osaksi yhtenäistä lainsäädännöllistä kokonaisuutta. Tässä tilanteessa vain näiden toimenpiteiden kasautuvien vaikutusten arviointi voi kuvata niiden todellista vaikutusta liikennemarkkinoille.

____________

1     Asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuorokautista ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta 15.7.2020 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1054 (EUVL 2020, L 249, s. 1).

2     Direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta 15.7.2020 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/1057 (EUVL 2020, L 249, s. 49).