Language of document :

Жалба, подадена на 26 октомври 2020 г. — Унгария/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-551/20)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представители: Z. Fehér и K. Szíjjártó)

Ответник: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд да отмени:

член 1, параграф 6, буква в) и член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/10541 и на второ място, всички разпоредби, които образуват неразделно цяло с посочените разпоредби,

член 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/10552 , доколкото изменя член 5 от Регламент (ЕС) № 1071/2009, добавяйки в параграф 1 от него нова буква б) и на второ място, всички разпоредби, които образуват неразделно цяло с посочените разпоредби,

член 1 от Директива (ЕС) 2020/10573 или, при условията на евентуалност, член 1, параграф 6 от нея и на второ място, всички разпоредби, които образуват неразделно цяло с посочените разпоредби,

да осъди Европейския парламент и Съвета да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основания, свързани с обжалваните разпоредби от Регламент 2020/1054

Разпоредбата, съдържаща се в член 1, параграф 6, буква в) от Регламент 2020/1054, в съответствие с която нормалните седмични почивки и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство, не може да се прилага на практика, като се има предвид, че наличните адекватни условия за почивка са недостатъчни. Това изискване възлага диспропорционална тежест върху правните субекти ― водачи и транспортни предприятия ― и представлява явна грешка в преценката от страна на законодателя. По същия начин, явна грешка в преценката е и фактът, че в рамките на законодателната процедура изобщо не са разглеждани наличността, броя или местоположението на местата за настаняване, които се приспособяват към изискванията, фигуриращи в обжалваната разпоредба, въпреки че са повдигати сериозни възражения в това отношение.

Унгарското правителство счита, че противоречи на правото член 2, параграф 2 от Регламент 2020/1054, който установява датата, на която превозните средства трябва да бъдат оборудвани с интелигентен тахограф от второ поколение (V2). На първо място, при приемането на тази разпоредба законодателят е допуснал явна грешка в преценката и е нарушил принципа на пропорционалност, като не е разгледал икономическите и социалните последствия от факта, че срокът е изтеглен за по-ранна дата. На второ място, законодателят е накърнил оправданите правни очаквания на стопанските субекти и е нарушил принципите на защита на оправданите правни очаквания и на правна сигурност. На трето място, посочената разпоредба не съответства на изискването, свързано с поддържането на конкурентоспособността на икономиката на Съюза, формулирано в член 151 ДФЕС, втора алинея, тъй като понастоящем за превозните средства на предприятия, установени в държави, които не са членки на Съюза, не се прилага подобно изискване, така че тези предприятия имат несъмнено конкурентно предимство пред предприятията на Съюза.

2.    Основания, свързани с обжалваните разпоредби от Регламент 2020/1055

Според унгарското правителство задължението превозното средство да се връща на всеки осем седмици не е съобразено с изискванията за пропорционалност и представлява явна грешка в преценката, тъй като Европейския парламент и Съветът не са провели никакъв вид оценка на икономическото и социалното въздействие и това върху околната среда на новите изисквания, така че не са разполагали с информация по същество, свързана с това дали новото изискване е пропорционално. По този начин законодателят е нарушил и принципа на предпазните мерки, тъй като не е оценил последствията от мярката, които засягат околната среда. По силата на мярката превозните средства ще трябва да се връщат в много случаи без товар, в резултат на което ще се стигне до високо ниво на емисии на въглероден диоксид в Съюза.

От друга страна, споменатото изискване е в разрез със забраната за дискриминация, тъй като засяга по различен начин превозвачите, установени в центъра на Европейския съюз и тези, установени в периферията на същия, особено в известните като „държавите членки от ЕС–13“. По силата на член 91, параграф 2 ДФЕС и член 94 ДФЕС законодателят е трябвало да вземе предвид особените обстоятелства в тези страни и е трябвало да се въздържи от приемане на правна уредба, която е дискриминационна по резултата си.

3.    Основания, свързани с обжалваните разпоредби от Директива 2020/1057

Като главно искане унгарското правителство е формулирало това за отмяна на член 1 от Директива 2020/1057, който съдържа „специфични правила във връзка с командироването на водачи“. То счита, че тези „специфични правила“ противоречат на правото, защото водачите, които осъществяват международни превози, не могат да се считат за лица, които предприемат транснационална мярка по смисъла на член 1, параграф 3, буква a) от Директива 96/71/EО и вследствие на това разпоредбите на посочената директива не може да са приложими по отношение на тях.

При условията на евентуалност унгарското правителство иска отмяната на член 1, параграф 6 от Директива 2020/1057, като се има предвид, че законодателят не е спазил изискването за равно третиране, тъй като освобождаването, установено за дейности по двустранен превоз в член 1, параграф 3 от директивата не включва т.нар. дейности по придружаван комбиниран транспорт. По-нататък, унгарското правителство изтъква във връзка с тази разпоредба и факта, че не съществува никакво изследване на въздействието и в този контекст — нарушаването на принципа на пропорционалност и допускането от страна на законодателя на явна грешка в преценката.

____________

1     Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (ОВ, L 249, 2020, стр. 1).

2     Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт (ОВ, L 249, 2020 , стр. 17).

3     Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ, L 249, 2020, стр. 49).