Language of document :

Odvolanie podané 30. marca 2021: ABLV Bank AS, v likvidácii, proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora) z 20. januára 2021 vo veci T-758/18, ABLV Bank/SRB

(vec C-202/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ABLV Bank AS, v likvidácii (v zastúpení: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB), Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

vyhlásil rozhodnutie SRB týkajúce sa ABLV Bank AS zo 17. októbra 2018 za neplatné,

uložil SRB povinnosť nahradiť trovy konania odvolateľky a trovy tohto odvolacieho konania,

v rozsahu, v akom Súdny dvor nemôže rozhodnúť vo veci samej, vrátil vec Všeobecnému súdu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza trinásť odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd nesprávne vyložil článok 70 ods. 4 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií1 .

Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho výkladu a uplatnenia článku 12 delegovaného nariadenia 2015/632 .

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia relevantnosti článku 7 delegovaného nariadenia 2017/23613 pre výklad článku 12 ods. 2 delegovaného nariadenia 2015/63.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho výkladu a uplatnenia zásady zákazu bezdôvodného obohatenia.

Piaty odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa nezaoberal námietkou protiprávnosti odvolateľky, pokiaľ ide o uplatniteľné ustanovenie v prejednávanej veci.

Šiesty odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorý považoval za irelevantné, že SRB na základe rozhodnutia SRB/ES/SRF/2018/03 vrátila ex ante príspevky SRB, ktoré sú podľa tých istých ustanovení dlžné zo zákona.

Siedmy odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o výklad a relevantnosť článku 17 delegovaného nariadenia 2015/63.

Ôsmy odvolací dôvod vychádza z nesprávneho právneho posúdenia existencie neodvolateľných platobných záväzkov Všeobecným súdom.

Deviaty odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu, ktorý sa nezaoberal žalobnými dôvodmi odvolateľky v súvislosti so žiadosťou o vrátenie zostatku príspevkov za rok 2015.

Desiaty odvolací dôvod je založený na nesprávnom posúdení Všeobecného súdu, pokiaľ ide o zásady právnej istoty a legitímnej dôvery.

Jedenásty odvolací dôvod je založený na nesprávnom posúdení Všeobecného súdu, pokiaľ ide o uplatnenie zásady proporcionality.

Dvanásty odvolací dôvod je založený na nesprávnom uplatnení zásady nemo auditur.

Trinásty odvolací dôvod je založený na nesprávnom uplatnení požiadavky odôvodnenia (článok 296 ZFEÚ).

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).

2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).

3 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2361 zo 14. septembra 2017 o konečnom systéme príspevkov na administratívne výdavky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (Ú. v. EÚ L 337, 2017, s. 6).