Language of document :

A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2021. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – R. en R. kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(C-189/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het bedrijfsleven,

Az alapeljárás felei

Felperes: R. en R.

Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 II. mellékletében említett, 10. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményt (SMR), amely a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 55. cikkének első és második mondatára hivatkozik, hogy e jogszabályban foglalt követelmény arra a helyzetre is vonatkozik, amelyben az érintett tagállamban utóbbi rendelet alapján nem engedélyezett növényvédő szert használtak fel?

____________

1 HL 2013. L 347., 549. o.

2 HL 2009. L 309., 1. o.