Language of document :

2021 m. kovo 26 d. Rayonen sad Lukovit (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LB / Smetna palata na Republika Bulgaria

(Byla C-195/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rayonen sad Lukovit

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: LB

Atsakovė: Smetna palata na Republika Bulgaria

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2014/24/ES1 58 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad atrankos kriterijais nustatyti reikalavimai dėl ekonominės veiklos vykdytojų personalo profesinių pajėgumų, reikalingų konkrečiai statybos sutarčiai įvykdyti, gali būti griežtesni nei specialiajame nacionaliniame įstatyme (ZUT 163a straipsnio 4 dalyje) nustatyti būtinieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos ir a priori nelaikytini ribojančiais konkurenciją, konkrečiau kalbant: ar numatyta reikalavimų dėl dalyvavimo konkurse „proporcingumo“ atsižvelgiant į pirkimo sutarties dalyką sąlyga reiškia, a) kad nacionalinis teismas turi atlikti proporcingumo vertinimą remdamasis surinktais įrodymais ir konkrečiais pirkimo sutarties parametrais, taip pat net ir tais atvejais, kai nacionaliniame įstatyme nurodyta daugybė specialistų, kurie iš esmės yra kvalifikuoti vykdyti veiklą pagal pirkimo sutartį, arba b) kad leidžiama teisminę kontrolę apriboti tikrinimu, ar dalyvavimo konkurse sąlygos nėra per siauros, palyginti su iš esmės numatytosiomis specialiajame nacionaliniame įstatyme?

Ar Reglamento Nr. 2988/952 II dalies „Administracinės priemonės ir nuobaudos“ nuostatas reikia aiškinti taip, kad tas pats Zakon za obshtestvenite porachki (Viešųjų pirkimų įstatymas), kuriuo į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2014/24/ES, pažeidimas (įskaitant nustatant atrankos kriterijus padarytą pažeidimą, už kurį pareiškėjas buvo nubaustas) gali turėti skirtingas teisines pasekmes, priklausomai nuo to, ar jis buvo padarytas nekaltai, tyčia, ar dėl aplaidumo?

Ar pagal teisinio saugumo ir veiksmingumo principus, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 2988/95 8 straipsnio 3 dalyje nustatytą tikslą ir Reglamento Nr. 1303/133 43 ir 122 konstatuojamąsias dalis, leidžiama tai, kad įvairios nacionalinės institucijos, turinčios ginti Europos Sąjungos finansinius interesus, per viešojo pirkimo procedūrą skirtingai vertina tuos pačius faktus, konkrečiau kalbant: ar leidžiama tai, kad veiklos programos administravimo institucija nenustato pažeidimo nustatant atrankos kriterijus, o Audito rūmai per paskesnę kontrolę – nors nesusiklostė ypatingų ar naujų aplinkybių – preziumuoja, kad šie kriterijai yra ribojantys konkurenciją ir už tai perkančiajai organizacijai skiria administracinę nuobaudą?

Ar pagal proporcingumo principą draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip įtvirtinta Viešųjų pirkimų įstatymo 247 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią numatyta, kad perkančioji organizacija, formaliai pažeidusi šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą, baudžiama 2 proc. sutarties vertės (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) dydžio, tačiau ne didesne kaip 10 000 levų, bauda ir tam neturi būti nustatytas pažeidimo rimtumas ir jo faktinis arba galimas poveikis Sąjungos interesams?

____________

1     2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OLL94, 2014, p. 65).

2     1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995, p. 1).

3     2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013, p. 320).