Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 11. března 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL a TN v. État belge, zastoupený Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Věc C-162/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL a TN

Žalovaný: État belge, zastoupený Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Předběžné otázky

Musí být článek 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady1 79/117/EHS a 91/414/EHS vykládán v tom smyslu, že umožňuje členskému státu udělit za určitých podmínek povolení pro nakládání, prodej nebo výsev osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin?

V případě kladné odpovědi na první otázku, může se výše uvedený článek 53 za určitých podmínek použít na přípravky na ochranu rostlin, které obsahují účinné látky, jejichž uvedení do prodeje nebo používání jsou na území Evropské unie omezeny nebo zakázány?

Zahrnují „zvláštní okolnosti“ vyžadované článkem 53 výše uvedeného nařízení situace, v nichž není výskyt nebezpečí jistý, ale pouze pravděpodobný?

Zahrnují „zvláštní okolnosti“ vyžadované článkem 53 výše uvedeného nařízení situace, v nichž je výskyt nebezpečí předvídatelný, běžný a dokonce pravidelně se opakující?

Musí být výraz „jež nelze zvládnout jinými přijatelnými prostředky“ použitý v článku 53 nařízení vykládán v tom smyslu, že s ohledem na znění bodu 8 odůvodnění nařízení přikládá rovnocenný význam zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí i zabezpečení konkurenceschopnosti zemědělství Společenství?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 309, s. 1.