Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Prantsusmaa) 11. märtsil 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN versus Belgia riik, keda esindab Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(kohtuasi C-162/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d'État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Vastustajad: Belgia riik, keda esindab Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes (keskklassi, füüsilisest isikust ettevõtjate, VKEde, põllumajanduse ja sotsiaalse integratsiooni minister)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ1 kehtetuks tunnistamise kohta artiklit 53 tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab liikmesriigil anda teatud tingimustel loa taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete töötlemiseks, müügiks või külviks?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas eespool viidatud artiklit 53 võib teatud tingimustel kohaldada taimekaitsevahendite suhtes, mis sisaldavad toimeaineid, mille müügile laskmine või kasutamine Euroopa Liidu territooriumil piiratud või keelatud?

3.    Kas eespool viidatud määruse artiklis 53 nõutavad „eriolukorrad“ hõlmavad olukordi, milles ohu tekkimine ei ole kindel, vaid üksnes tõenäoline?

4.    Kas eespool viidatud määruse artiklis 53 nõutavad „eriolukorrad“ hõlmavad olukordi, milles ohu tekkimine on etteaimatav, tavapärane ja lausa perioodiline?

5.    Kas määruse artiklis 53 kasutatud sõnastust „mida ei ole võimalik ohjata ühegi teise mõistliku vahendiga“ tuleb tõlgendada nii, et sellega omistatakse määruse põhjendust 8 arvestades võrdne tähtsus ühelt poolt inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse kõrge taseme tagamisele ning teiselt poolt ühenduse põllumajanduse konkurentsivõime tagamisele?

____________

1 ELT 2009, L 309, lk 1.