Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 8. oktoobril 2012 - L. J. A. van Luijk versus Burgemeester van Den Haag

(kohtuasi C-449/12)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: L. J. A. van Luijk

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Burgemeester van Den Haag

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, tuleb määruse artikli 4 lõiget 3, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõiget 2 ja direktiivi 95/46 artikli 7 punkti f koosmõjus sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga b tõlgendada nii, et kõnealuse määruse rakendamiseks peavad liikmesriigid seadusega tagama, et nimetatud määruse kohaselt kogutud ja salvestatud biomeetrilisi andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata muul otstarbel kui dokumendi väljaandmiseks?

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31, ELT eriväljaanne 13/015, lk 355).