Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Opolu (Puola) on esittänyt 22.7.2020 – Skarb Państwa – Starosta Nyski v. New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

(asia C-327/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Opolu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Skarb Państwa – Starosta Nyski

Vastaaja: New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU (uudelleenlaadittu)1 2 artiklan 1 alakohdan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kaupallisissa toimissa tapahtuvien kohtuuttomien viivästysten torjumisesta 8.3.2013 annetun lain (ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) 2 §:n ja 4 §:n 1 kohdan säännösten sellaiselle tulkinnalle, jonka mukaan kiinteistöt eivät sisälly tavaran käsitteeseen eikä siviililain (kodeks cywilny) 232 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitettu kiinteistön pysyvän käyttöoikeuden antaminen sisälly tavaroiden luovutuksen käsitteeseen tai tällaista toimintaa ei voida pitää palvelujen tarjoamisena?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, onko kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU (uudelleenlaadittu) (EUVL 2011, L 48, s. 1) 2 artiklan 1 alakohdan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kiinteistöjen hoidosta 21.8.1997 annetun lain (ustawa o gospodarce nieruchomościami) 71 §:n ja sitä seuraavien pykälien sekä siviililain 238 §:n sellaiselle tulkinnalle, jonka mukaan Skarb Państwan (valtiokonttori, Puola) pysyvästä käyttöoikeudesta keräämien vuosimaksujen, jotka on peritty liiketoimintaa harjoittavilta toimijoilta, jotka eivät kuitenkaan ole olleet alkuperäisiä toimijoita, joille Skarb Państwa on antanut pysyvän käyttöoikeuden, vaan jotka ovat saaneet käyttöoikeuden muilta pysyvän käyttöoikeuden haltijoilta, ei voida tulkita kuuluvan kaupallisen toimen käsitteen soveltamisalaan edellä mainitun direktiivin 2 artiklan 1 ja 2 alakohdassa sekä kaupallisten toimien kohtuuttomien viivästysten torjumisesta 8.3.2013 annetun lain 2 §:ssä ja 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos tällainen toiminta ei kuulu edellä mainitun direktiivin ja lain soveltamisalaan?

Jos vastaus ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on myöntävä, onko kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU (uudelleenlaadittu) (EUVL 2011, L 48, s. 1) 12 artiklan 4 kohdan ja kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kaupallisissa toimissa tapahtuvien kohtuuttomien viivästysten torjumisesta 8.3.2013 annetun lain 15 §:n ja kaupallisten toimien maksuajoista 12.6.2003 annetun lain (ustawa o terminie zapłaty w transakcjach handlowych) 12 §:n sellaiselle tulkinnalle, joka sulkee pois edellä mainitun direktiivin ja sen täytäntöönpanolain säännösten soveltamisen 28.4.2013 ja 1.1.2004 jälkeen tehtyihin sopimuksiin, joilla pysyvä käyttöoikeus on myyty sen nykyiselle haltijalle, joka on velvollinen maksamaan vuosimaksun, siinä tapauksessa, että Skarb Państwa on alun perin antanut maa-alueen pysyvään käyttöön toiselle toimijalle ennen 28.4.2013 ja 1.1.2004?

____________

1     EUVL 2011, L 48, s. 1.