Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Trier (Niemcy) w dniu 1 sierpnia 2016 r. – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./TofuTown.com GmbH

(Sprawa C-422/16)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landgericht Trier

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Strona pozwana: TofuTown.com GmbH.

Pytania prejudycjalne

1.    Czy art. 78 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (zwanego dalej „rozporządzeniem nr  1308/2013ˮ) należy w ten sposób interpretować, że definicje, oznaczenia i opisy handlowe w rozumieniu Załącznika VII nie muszą spełniać odpowiednich wymogów tego załącznika, w wypadku gdy odpowiednie definicje, oznaczenia i opisy handlowe są uzupełnione dodatkiem stanowiącym wyjaśnienie wzgl. opis (jak np. „masło tofuˮ dla produktu czysto roślinnego)?

2.    Czy załącznik VII część III pkt  1 rozporządzenia nr 1308/2013 należy w ten sposób rozumieć, że pojęcie „mlekoˮ oznacza wyłącznie zwykłą wydzielinę z wymion – bez żadnych dodatków ani niepoddaną ekstrakcji – otrzymywaną z co najmniej jednego doju albo że pojęcie „mlekoˮ może – w danym wypadku przy dodaniu pojęć wyjaśniających takich jak „mleko sojoweˮ – być także wykorzystywane w odniesieniu do produktów roślinnych (wegańskich) przy ich sprzedaży?

3.    Czy załącznik VII cz. III pkt  2 do art. 78 rozporządzenia nr 1308/2013 należy w ten sposób interpretować, że wymienione tam w pkt 2 a) szczegółowo wymienione oznaczenia, a w szczególności „serwatkaˮ, „śmietankaˮ, „masłoˮ, „maślankaˮ, „serˮ, „jogurtˮ albo pojęcie „śmietanaˮ itd. są wyłącznie zastrzeżona dla produktów mlecznych albo czy w zakres przedmiotowy załącznika VII cz. III pkt 2 rozporządzenia nr 1308/2013 mogą również wchodzić czysto roślinne/wegańskie produkty, które zostały wytworzone bez (pochodzenia zwierzęcego) mleka?

____________

1 Dz.U. L 347, s. 671