Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Trier (Tyskland) den 1 augusti 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. mot TofuTown.com GmbH

(Mål C-422/16)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Trier

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Motpart: TofuTown.com GmbH

Tolkningsfrågor

Kan artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (nedan kallad förordning (EU) nr 1308/2013) tolkas så, att definitioner, beteckningar och varubeskrivningar i den mening som avses i bilaga VII inte måste uppfylla motsvarande krav i denna bilaga, när motsvarande definitioner, beteckningar eller varubeskrivningar kompletteras med klargörande respektive beskrivande tillägg (såsom ”Tofusmör” för en rent vegetabilisk produkt)?

Ska bilaga VII del III punkt 1 i förordning (EU) nr 1308/2013 tolkas så, att begreppet mjölk uteslutande används för det normala juversekret som erhålls vi en eller flera mjölkningar, utan någon tillsats och utan att något avlägsnats från detta, eller får begreppet mjölk också användas i förekommande fall vid marknadsföring av vegetabiliska (veganska) produkter, genom tillägg av kompletterande beteckningar såsom sojamjölk?

Ska bilaga VII del III punkt 2 beträffande artikel 78 i förordning (EU) nr 1308/2013 tolkas så, att de beteckningar som där anges i punkt 2.a, såsom ”vassle”, ”grädde”, ”smör”, ”kärnmjölk”, ”ost”, ”yoghurt” eller begreppet grädde, osv., uteslutande ska användas för mjölkprodukter, eller faller sådana rent vegetabiliska/veganska produkter som inte har framställts av animalisk mjölk också under tillämpningsområdet för bilaga VII del III punkt 2 i förordning (EU) nr 1308/2013?

____________

1 EUT L 347, s. 671.