Language of document :

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 14. juni 2017 – Verband Sozialer Wettbewerb eV mod TofuTown.com GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Trier – Tyskland)

(Sag C-422/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – fælles markedsordning for landbrugsprodukter – forordning (EU) nr. 1308/2013 – artikel 78 og bilag VII, del III – afgørelse 2010/791/EU – definitioner, betegnelser og varebetegnelser – »mælk« og »mejeriprodukter« – betegnelser, der anvendes til salgsfremstød for og markedsføring af rent vegetabilske fødevarer)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Trier

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Sagsøgt: TofuTown.com GmbH

Konklusion

Artikel 78, stk. 2, i og bilag VII, del III, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 skal fortolkes således, at de er til hinder for, at betegnelsen »mælk« og de betegnelser, som udelukkende er forbeholdt mejeriprodukter, anvendes til angivelse af et rent vegetabilsk produkt i forbindelse med afsætning eller i reklamer, og at dette gælder, selv hvis disse betegnelser ledsages af præciserende eller beskrivende tilføjelser med angivelse af det pågældende produkts vegetabilske oprindelse, medmindre dette produkt er opført i bilag I til Kommissionens afgørelse 2010/791/EU af 20. december 2010 om udarbejdelse af en fortegnelse over de produkter, der omhandles i del III, nr. 1), andet afsnit, i bilag XII til Rådets forordning nr. 1234/2007.

____________

1 EUT C 350 af 26.9.2016.