Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 14 iunie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Trier - Germania) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH

(Cauza C-422/16)1

[Trimitere preliminară – Organizarea comună a piețelor produselor agricole – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – Articolul 78 și anexa VII partea III – Decizia 2010/791/UE – Definiții, denumiri și denumiri comerciale – „Lapte” și „produse lactate” – Denumiri utilizate pentru promovarea și comercializarea unor alimente pur vegetale]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Trier

Părțile din procedura principală

Reclamant: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Pârât: TofuTown.com GmbH

Dispozitivul

Articolul 78 alineatul (2) și anexa VII partea III din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului trebuie interpretate în sensul că se opun ca denumirea „lapte” și denumirile pe care acest regulament le rezervă numai produselor lactate să fie utilizate pentru a desemna, în cadrul comercializării sau al publicității, un produs pur vegetal, iar aceasta chiar dacă respectivele denumiri sunt completate cu mențiuni explicative sau descriptive care indică originea vegetală a produsului în discuție, cu excepția cazului în care acest produs este inclus în anexa I la Decizia 2010/791/UE a Comisiei din 20 decembrie 2010 de stabilire a listei produselor menționate în anexa XII punctul III.1 al doilea paragraf la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului.

____________

1     JO C 350, 26.9.2016.