Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Věc C422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV 

proti

TofuTown.com GmbH

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Trier)

„Řízení o předběžné otázce – Společná organizace trhů se zemědělskými produkty – Nařízení (EU) č. 1308/2013 – Článek 78 a příloha VII část III – Rozhodnutí 2010/791/EU – Definice, označení a obchodní názvy – ‚Mléko‘ a ‚mléčné výrobky‘ – Názvy používané při propagaci čistě rostlinných potravin a jejich uvádění na trh“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 14. června 2017

1.        Zemědělství – Společná organizace trhů – Mléko a mléčné výrobky – Ochrana názvů – Vyloučení označení čistě rostlinných výrobků názvem „mléko“ a názvy vyhrazenými pro mléčné výrobky – Porušení zásady proporcionality – Neexistence

(Články 40 SFEU až 43 SFEU; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 78 odst. 2 a příloha VII, část III)

2.        Zemědělství – Společná organizace trhů – Mléko a mléčné výrobky – Ochrana názvů – Vyloučení označení čistě rostlinných výrobků názvem „mléko“ a názvy vyhrazenými pro mléčné výrobky – Neexistence srovnatelných omezení vztahujících se na výrobce vegetariánských nebo rostlinných náhražek masa či ryb – Porušení zásady rovného zacházení vůči výrobcům vegetariánských nebo rostlinných náhražek mléka či mléčných výrobků – Neexistence

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 78 odst. 2 a příloha VII, část III)

3.        Zemědělství – Společná organizace trhů – Mléko a mléčné výrobky – Ochrana názvů – Užívání názvu „mléko“ a názvů vyhrazených pro mléčné výrobky při propagaci čistě rostlinných potravin a jejich uvádění na trh – Nepřípustnost – Doplnění popisnými údaji – Neexistence vlivu – Výjimky

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 78 odst. 2 a příloha VII, část III; rozhodnutí Komise 2010/791, příloha I)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 45, 46, 48)

2.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 49–51)

3.      Článek 78 odst. 2 a příloha VII část III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby výraz „mléko“ a názvy, které toto nařízení vyhrazuje výlučně pro mléčné výrobky, byly užívány, při uvádění na trh nebo v reklamě, pro označení čistě rostlinného produktu, a to i pokud jsou tyto názvy doplněny vysvětlujícími nebo popisnými údaji o rostlinném původu dotčeného produktu, ledaže je tento produkt uveden v příloze I rozhodnutí Komise 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

(viz bod 52 a výrok)