Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Kohtuasi C422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV

versus

TofuTown.com GmbH

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Trier)

Eelotsusetaotlus – Põllumajandustoodete ühine turukorraldus – Määrus (EL) nr 1308/2013 – Artikkel 78 ja VII lisa III osa – Otsus 2010/791/EL – Mõisted, nimetused ja müüginimetused – „Piim“ ja „piimatooted“ – Nimetused, mida kasutatakse täiesti taimsete toiduainete müügi edendamiseks ja nende turustamiseks

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. juuni 2017. aasta otsus

1.        Põllumajandus – Ühine turukorraldus – Piim ja piimatooted – Nimetuste kaitse – Nimetuse „piim“ ja piimatoodetele reserveeritud nimetuste kasutamise põhimõtteline välistamine täiesti taimsete toodete kirjeldamisel – Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine – Puudumine

(ELTL artiklid 40–43; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1308/2013, artikli 78 lõige 2 ja VII lisa III osa)

2.        Põllumajandus – Ühine turukorraldus – Piim ja piimatooted – Nimetuste kaitse – Nimetuse „piim“ ja piimatoodetele reserveeritud nimetuste kasutamise põhimõtteline välistamine täiesti taimsete toodete kirjeldamisel – Sarnaste piirangute puudumine taimsete või täistaimsete liha- või kalaasendajate tootjate suhtes – Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine võrreldes taimsete või täistaimsete piima või piimatoodete asendajate tootjatega – Puudumine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1308/2013, artikli 78 lõige 2 ja VII lisa III osa)

3.        Põllumajandus – Ühine turukorraldus – Piim ja piimatooted – Nimetuste kaitse – Nimetuse „piim“ või piimatoodetele reserveeritud nimetuste kasutamine täiesti taimsete toiduainete müügi edendamiseks ja nende turustamiseks – Lubamatus – Kirjeldavate täiendite lisamine – Mõju puudumine – Erandid

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1308/2013, artikli 78 lõige 2 ja VII lisa III osa; komisjoni otsus 2010/791, I lisa)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 45, 46 ja 48)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 49–51)

3.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, artikli 78 lõiget 2 ja VII lisa III osa tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus, kui nimetust „piim“ ja selliseid nimetusi, mis on selles määruses reserveeritud ainult piimatoodetele, kasutatakse täiesti taimse toote kirjeldamiseks selle turustamisel või reklaamimisel, ning seda ka juhul, kui nimetustele on lisatud selgitavaid või kirjeldavaid täiendeid asjaomase toote taimse päritolu kohta, välja arvatud juhul, kui toode on nimetatud komisjoni 20. detsembri 2010. aasta otsuse 2010/791/EL, milles loetletakse nõukogu määruse nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud tooted, I lisa loetelus.

(vt punkt 52 ja resolutsioon)