Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Sprawa C‑422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV

przeciwko

TofuTown.com GmbH

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Trier)

Odesłanie prejudycjalne – Wspólna organizacja rynków produktów rolnych – Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – Artykuł 78 i część III załącznika VII – Decyzja 2010/791/UE – Definicje, oznaczenia i opisy handlowe – „Mleko” i „przetwory mleczne” – Nazwy stosowane do promocji i wprowadzania do obrotu żywności wyłącznie roślinnego pochodzenia

Streszczenie – wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2017 r.

1.        Rolnictwo – Wspólna organizacja rynków – Mleko i przetwory mleczne – Ochrona nazw – Wykluczenie zasadnicze stosowania nazwy „mleko” i nazw zastrzeżonych dla przetworów mlecznych w odniesieniu do wyrobów czysto roślinnych – Naruszenie zasady proporcjonalności – Brak

(artykuły 40–43 TFUE; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 78 ust. 2, załącznik VII, część III)

2.        Rolnictwo – Wspólna organizacja rynków – Mleko i przetwory mleczne – Ochrona nazw – Wykluczenie zasadnicze stosowania nazwy „mleko” i nazw zastrzeżonych dla przetworów mlecznych w odniesieniu do wyrobów czysto roślinnych – Brak porównywalnych ograniczeń mających zastosowanie do producentów wegetariańskich lub wegańskich substytutów mięsa lub ryb – Naruszenie zasady równego traktowania producentów wegetariańskich lub wegańskich substytutów mleka lub przetworów mlecznych – Brak

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 78 ust. 2; załącznik VII, część III)

3.        Rolnictwo – Wspólna organizacja rynków – Mleko i przetwory mleczne – Ochrona nazw – Stosowanie nazwy „mleko” lub nazw zastrzeżonych dla przetworów mlecznych do promocji i wprowadzania do obrotu żywności wyłącznie roślinnego pochodzenia – Niedopuszczalność – Dodatkowe wzmianki stanowiące wyjaśnienie – Brak wpływu – Wyjątki

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, art. 78 ust. 2; załącznik VII, część III; decyzja Komisji 2010/791, załącznik I)

1.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 45, 46, 48)

2.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 49–51)

3.      Wykładni art. 78 ust. 2 i części III załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 należy dokonywać w taki sposób, że przepisy te stoją na przeszkodzie temu, by nazwa „mleko” oraz nazwy, które rozporządzenie to zastrzega wyłącznie dla przetworów mlecznych, były stosowane do oznaczania – dla celów wprowadzania do obrotu lub reklamy – wyrobów wyłącznie roślinnego pochodzenia, nawet wówczas, gdy nazwy te są uzupełnione wyjaśnieniem lub opisem wskazującym na roślinne pochodzenie danego produktu, chyba że produkt ten jest wymieniony w załączniku I do decyzji Komisji 2010/791/UE z dnia 20 grudnia 2010 r. zawierającej wykaz produktów, o których mowa w pkt III.1 akapit drugi załącznika XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007.

(zob. pkt 52; sentencja)