Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Mål C422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV

mot

TofuTown.com GmbH

(begäran om förhandsavgörande från Landgericht Trier)

”Begäran om förhandsavgörande – Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter – Förordning (EU) nr 1308/2013 – Artikel 78 och bilaga VII del III – Beslut 2010/791/EU – Definitioner, beteckningar och varubeskrivningar – 'Mjölk’ och 'mjölkprodukter’ – Beteckningar som används vid säljfrämjande åtgärder och saluföring av rent vegetabiliska livsmedel”

Sammanfattning – Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 14 juni 2017

1.        Jordbruk – Gemensam organisation av marknaden – Mjölk och mjölkprodukter – Skydd av beteckningar – Beteckningen ’mjölk’ och de beteckningar som reserveras för mjölkprodukter är i princip uteslutna för att beteckna rent vegetabiliska produkter – Åsidosättande av proportionalitetsprincipen – Föreligger inte

(Artiklarna 40 FEUF och 43 FEUF: Europaparlamentets och rådets förordning nr 1308/2013, artikel 78.2 och bilaga VII, del III)

2.        Jordbruk – Gemensam organisation av marknaden – Mjölk och mjölkprodukter – Skydd av beteckningar – Beteckningen ’mjölk’ och de beteckningar som reserveras för mjölkprodukter är i princip uteslutna för att beteckna rent vegetabiliska produkter – Jämförbara restriktioner som gäller för producenter av vegetariska eller veganska ersättningar för kött eller fisk föreligger inte – Åsidosättande av principen om likabehandling i förhållande till producenter av vegetariska eller veganska ersättningar för mjölk eller mjölkprodukter – Föreligger inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 1308/2013, artikel 78.2 och bilaga VII, del III)

3.        Jordbruk – Gemensam organisation av marknaden – Mjölk och mjölkprodukter – Skydd av beteckningar – Beteckningen 'mjölk’ eller de beteckningar som reserveras för mjölkprodukter används vid säljfrämjande åtgärder och saluföring av rent vegetabiliska livsmedel – Otillåtet – Tillägg av beskrivande termer – Saknar betydelse – Undantag

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 1308/2013, artikel 78.2 och bilaga VII, del III; kommissionens beslut 2010/791, bilaga I)

1.      Se domen.

(se punkterna 45, 46 och 48)

2.      Se domen.

(se punkterna 49–51)

3.      Artikel 78.2 och bilaga VII del III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 ska tolkas på så sätt att de utgör hinder för att beteckningen ”mjölk” och de beteckningar som enligt denna förordning uteslutande ska användas för mjölkprodukter används vid saluföring eller i reklam för att beteckna en rent vegetabilisk produkt, även om dessa beteckningar kompletteras med klargörande eller beskrivande termer som anger den aktuella produktens vegetabiliska ursprung, såvida inte denna produkt anges i bilaga I till kommissionens beslut 2010/791/EU av den 20 december 2010 om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning nr 1234/2007.

(Se punkt 52 och domslutet)