Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2012. gada 5. jūnijā

Lieta F‑14/11

AW

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Smaga slimība – Zobu protēžu izmaksu segšana – Atlīdzības augstākā robeža – Iebilde par prettiesiskumu – Tiesiskā paļāvība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru AW lūdz Civildienesta tiesu, pirmkārt, atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem viņa meitas zobu protēžu izdevumiem ir noteikta atlīdzības augstākā robeža un, otrkārt, piespriest Komisijai samaksāt viņam zaudējumu atlīdzību

Nolēmums AW prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Veselības apdrošināšana – Izdevumi, kas radušies saistībā ar slimību – Smaga slimība – Atlīdzības augstākā robeža – Pieļaujamība – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 72. panta 1. punkts)

Civildienesta noteikumu 72. panta 1. punktā norādītā 100 % likme kā atlīdzības augstākā robeža ir noteikta it īpaši tikai smagas slimības gadījumā un tas nenozīmē pienākumu dalībniekiem un apdrošinātajām personām pilnībā atlīdzināt visos gadījumos. Turklāt, tā kā Savienības iestāžu veselības apdrošināšanas shēmas līdzekļus veido tikai šīs shēmas dalībnieku un iestāžu iemaksas un tā kā tās finanšu līdzsvara nodrošināšanai izdevumiem un iemaksām ir jābūt savstarpēji saistītiem, iestādes ir tiesīgas, ja Civildienesta noteikumos nav noteiktas atlīdzības maksimālās robežas, noteikt šādas robežas minētā 72. panta 1. punkta izpildes noteikumos, tomēr nepārsniedzot robežas, ko tās pilnvarām nosaka sociālā nodrošinājuma princips, kas ir šīs Civildienesta noteikumu normas pamatā. Šis princips nekādi neparedz tiesības apdrošinātai personai saņemt savu izdevumu, ko viņa ir norādījusi iepriekš noteiktā proporcijā, atlīdzību, neatkarīgi no attiecīgā medicīnas pakalpojuma sniedzēja piegādātāja prasītās cenas.

(skat. 49. un 51. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 12. jūlijs, T‑110/89 Pincherle/Komisija, 25. punkts; 1992. gada 25. februāris, T‑41/90 Barassi/Komisija, 33. punkts; 1993. gada 26. oktobris, T‑6/92 un T‑52/92 Reinarz/Komisija, 74. punkts.