Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 20. novembra 2012

Vec F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Interné výberové konanie – Nepripustenie k účasti na výberovom konaní – Podmienky spôsobilosti – Pojem útvary patriace pod Komisiu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou D. M. Ghiba navrhuje zrušiť rozhodnutie výberovej komisie interného výberového konania COM/INT/EU2/10/AST 3 o zamietnutí jej prihlášky z dôvodu, že nespĺňala niektoré požadované podmienky spôsobilosti

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii. Rada znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Výberové konanie – Interné výberové konanie – Podmienky pripustenia – Príslušnosť k zamestnancom Komisie alebo útvaru patriaceho do jej pôsobnosti – Uchádzač, ktorý patrí do personálu výkonného orgánu – Vylúčenie

(Článok 308 ES; nariadenie Rady č. 58/2003, odôvodnenie 19, článok 9 ods. 1 a 5, článok 11 ods. 6 a článok 18)

Výkonný orgán, akým je Výkonná agentúra pre výskum (REA), nemožno považovať za útvar patriaci pod Komisiu. Na uchádzača v internom výberovom konaní Komisie v postavení zmluvného zamestnanca REA preto nemožno hľadieť tak, že patrí medzi zamestnancov Komisie alebo útvarov patriacich pod Komisiu.

Právomoc Komisie vytvárať a organizovať svoje útvary sa totiž nevzťahuje na výkonné orgány. Je nesporné, že právomoc zriaďovať výkonné orgány ako samostatné právnické osoby jej bola zverená normotvorcom Únie konajúcim na základe článku 308 ES. Článok 9 ods. 1 nariadenia č. 58/2003, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva, však stanovuje, že riadiaci výbor prijme vlastný rokovací poriadok. Hoci Komisia zabezpečuje a organizuje svoje útvary, riadiacemu výboru výkonného orgánu podľa uvedeného článku 9 ods. 5 naopak prináleží rozhodovať o organizácii útvarov výkonného orgánu.

V tejto súvislosti odôvodnenie 19 nariadenia č. 58/2003 jasne rozlišuje medzi útvarmi Komisie na jednej strane a výkonnými orgánmi na druhej strane. Ďalej, pokiaľ ide o zamestnancov výkonného orgánu, z článku 11 ods. 6 tohto nariadenia vyplýva, že riaditeľ výkonného orgánu vykonáva vo vzťahu k zamestnancom výkonného orgánu právomoci orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy stanovené Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Napokon z článku 18 tohto nariadenia vyplýva, že personál výkonného orgánu pozostáva okrem iného z dočasných zamestnancov a z iných zamestnancov prijatých priamo orgánom.

(pozri body 34, 36 – 40, 43 a 44)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 21. októbra 2010, Agapiou Joséphidès/Komisia a EACEA, T‑439/08, body 35 a 43