Language of document :

Жалба, подадена на 7 февруари 2011 г. - Sabbag Afota/Съвет

(Дело F-9/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Veronica Sabbag Afota (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаването да не повиши жалбоподателя в степен AD 11 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Съвета от 19 ноември 2010 г. за отхвърляне на административната жалба срещу решението на органа по назначаването да не повиши жалбоподателя в степен AD 11 в рамките на тази процедура за повишаване,

при необходимост да се отмени решението на втория оценител относно изготвянето на окончателния доклад за жалбоподателя за периода по атестиране 2008-2009 г. и решението на органа по назначаването от 26 април 2010 г. да не повиши жалбоподателя в степен AD 11 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.,

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

____________